نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه دیگر

برگ مورد 10 گرم
بومادران 5 گرم
تکمه گل 5 گرم
جومقشر 10 گرم
پوست انار 10 گرم
سه روز این جوشانده را صبح و عصر مضمضه نمایند (یا غرغره کنند)
نسخه :
بهترین راه در ابتدای معالجه این است که همانطور که مکرر گفته شده بدن را از خلط غالب پاکسازی نمایند که در اینجا بهتر است به وسیله جوشانده پوست هلیله زرد در آب تمرهندی و دادن شربت بنفشه درمان را آغاز کنند.
نسخه :
گاهی شدت عفونت به حدی زیاد است که باعث ناراحتی اطرافیان بیمار می گردد در اینجا بایستی از نشادر، ریشه شیرین بیان، مرمکی، هر یک یک گرم کوبیده روی زخم بپاشند و سپس با آب توت سیاه و جوشانده سماق و شاخه های زیتون و یا جوشانده عدس، گلنار، گل سرخ، کزمازوج، غرغره نمایند. یا از برگ حنا که در گلاب اضافه کرده باشند مضمضه کنند. اگر به این فرمول سماق یا گشنیز یا عدس مقش یا صندل سرخ یا فوفل اضافه کنند مؤثرتر است اگر آب ریزی از دهان زیاد بوده که موجب ناراحتی بیمار شود بایستی عفض را در آب تاجریزی پس از کوبیدن و نرم کردن اضافه نموده قدری سرکه به آن بیفزایند تا از سیلان و آبریزش دهان جلوگیری شود. اگر از این معالجات خشکی زیادی در دهان پدید آید می توان دهان را با روغن گل چرب کرد. (عفض یا مازو، کزمازج یا چوب درخت گز).
نسخه :
جوشانده برگ گل شبو یا عفض یا عدس یا حنا یا هیل یا فوفل یا گشنیز سوخته یا پوست انار و گل زوفا و نمک طباشیر، کبابه چینی، در دهان بمالند و یا از سائیده گل سرخ با بلوط یا تخم خرفه در دهان بپاشند.

زخمهای فرورونده دهان (آکله) و آفت ها دپم فی گوس

درمان :
پاکسازی و تنقیه بدن به وسیله افتیمون سه روز، روزی 10 گرم افتیمون را صبح و عصر دم کرده میل نمایند ناگفته نماند که افتیمون را نباید جوشانید زیرا طاقت جوشیدن را ندارد بعد از تنقیه سرکه را با سماق آمیخته و کمی جوشانده مضمضه نمایند یا زاج، عاقرقرحا یا مامیران و هلیله و سرکه را جوشانده مضمضه کنند تا از پیشروی باز ایستد و جلوگیری به عمل آید، مضمضه جوشانده ریشه انار برای زخمهای دهان خیلی مفید است.
نسخه :
گلنار 5 گرم
صبر زرد 5/2 گرم
گل ارمنی 10 گرم
پوست کدوی سوخته 10 گرم
کندر 5 گرم
کات کبود 5/2 گرم
مردار سنگ 5/2 گرم
سفیداب 5 گرم
همه را نرم سائیده به محل زخم بپاشند.

سیلان یا آب ریزش دهان

در حرارت و رطوبت معده و وقت خالی بودن شکم یا کم کردن غذا زیاد می شود و در زمان سیری کمتر می گردد.
درمان :
آب غوره آب انار نوشند و 5 گرم برگ کاسنی را با 50 سانتی گرم نمک نیم کوب کرده کفله نمایند.
نسخه :
سماق 10 گرم
عدس 20 گرم
گل سرخ 10 گرم
برگ توت 20 گرم
همه را نیم کوب کرده به مدت 5 روز مضمضه نمایند.
و روزانه با خوردن اطریفل صغیر مداومت نمایند و در هنگامی که ضعف معده و سردی و بلغم غالب باشد درمان را با ایارج فیقرا ادامه باید داد و از جوشانده تخم ترب تخم شبت و ریشه شیرین بیان کوبیده در عسل ریخته روزانه استفاده نموده یا انیسون، مصطکی را نرم کوبیده در گل قند حل کرده تجویز نمایند.
خردل 2 گرم قند، 20 گرم درهم سائیده روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند، کندر یا مصطکی بجوند اگر بیمار طفل باشد آقاقیا را در سنکنجبین حل کرده در دهان بمالند و بالغین می توانند کنجد بو داده را با شکر آمیخته هر شب وقت خواب یک قاشق مرباخوری میل کنند.
نسخه :
تخم کرفس 10 گرم
تخم زردک 15 گرم
تخم شبت 15 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود 5 گرم
عسل 250 گرم
داروهای فوق را نرم کوبیده در عسل ریخته بسرشند روزی سه قاشق مرباخوری.
این فرمول مقوی معده خوشبو کننده دهان، هضم کننده غذا و بادشکن و از بین برنده بلغم و مفید برای بواسیر و سردی سیلان آب دهان و قاتل کرم شکم و پاک کننده مثانه از رسوبات است.