فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه :

زیره 10 گرم
قرفه 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
فلفل 5 گرم
شکر 40 گرم
همه را خوب سائیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری اگر بیمار کودک باشد نمک را در عسل حل کرده بر بن زبان بمالند.
اگر اختلال تکلم به علت بیماریهای جمجمه باشد بایستی به بیمار گل قند عسلی داد و خردل را در عسل و سرکه حل کرده هر روز صبح غرغره کنند چند روز بعد از غرغره، عاقرقرحا و فلفل و خردل را برابر سائیده بر زبان مالند و مرتباً وج در دهان داشته، بمکند.
نسخه :
نشادر، زنجبیل، فلفل، عاقرقرحا، مویزج، آویشن، نمک هندی، بورق، مرزنجوش و سیاهدانه را جوشانده در عسل حل کرده غرغره نمایند.

بثورات دهان و زبان

این دانه ها که به علل مختلفی به وجود می آید و در بیماریهای خونی، قارچی و در حساسیت ها و در بیماری ویروسی و غیره پیدا می شود گاهی باعث سوزش و ناراحتی بیمار می گردد بایستی با داروهای موضعی مخصوص معالجه شوند.
درمان :
گل سرخ 5 گرم
گشنیز 5 گرم
عدس 5 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
آب شنگ 20 گرم
آب برگ تاجریزی 20 گرم
همه را جوشانده با یک استکان سرکه مخلوط کنند و مرتباً مضمضه نمایند.
نسخه :
گلنار، پوست انار، مازو، بلوط، مصطکی، یک یا چند تای آنها را که در دسترس باشد تهیه کرده کوبیده با سرکه و آب جوشیده ممزوج نموده در دهان نگاه دارند، مریم گلی یا کلپوره، آویشن شیرازی، گل خطمی نیز در این مورد به کار برده می شود. گاهی ممکن است بثورات فوق چرکین شده و یا حالت قارچی به خود بگیرد و یا قارچها که فراوان ترین بیماریهای دهان را تشکیل می دهند موجب ناراحتی بیمار گردند که در این صورت از ساده ترین داروها و مهمترین آنها که میوه کاج باشد جوشانده مرتباً غرغره نمایند یا با جوشانده گل سرخ، سماق، گشنیز، عدس، تاجریزی، یا سرکه بکار برند اگر جراحت و زخمها باعث عفونت و بدبویی شدید دهان گردند می توان از نشادر 5/2 گرم، نمک 5/2 گرم، زاج 5 گرم همه را نرم کوبیده در سرکه جوشانده مضمضه نمایند.
نسخه :
آب برگ کاسنی یک لیوان، آب برگ تاجریزی یک لیوان مخلوط کرده 25 گرم گل سرخ را جوشانده آب آنرا به داروهای فوق اضافه نموده مضمضه کنند.
نشاسته، گل سرخ، طباشیر، عدس مقشر، تخم خرفه، گشنیز، سماق، صندل سفید، گلنار، سنا از همه برابر هم با قدری شکر همه را درهم سائیده در دهان بپاشند و مرتباً این عمل را انجام دهند تا بهبودی حاصل شود و بعد از آن قدری گلاب و سرکه در دهان گیرند.
نسخه :
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
طباشیر 5 گرم
شکر 15 گرم
همه را سائیده به تدریج در دهان بپاشند.
نسخه :
زاج 5 گرم
نمک 5 گرم
نشادر 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده غرغره نمایند.
نسخه :
گل بومادران 10 گرم
برگ مورد 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
آمله مقشر 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
به مدت 7 روز این جوشانده را صبح و عصر غرغره نمایند.

نسخه دیگر

برگ مورد 10 گرم
بومادران 5 گرم
تکمه گل 5 گرم
جومقشر 10 گرم
پوست انار 10 گرم
سه روز این جوشانده را صبح و عصر مضمضه نمایند (یا غرغره کنند)
نسخه :
بهترین راه در ابتدای معالجه این است که همانطور که مکرر گفته شده بدن را از خلط غالب پاکسازی نمایند که در اینجا بهتر است به وسیله جوشانده پوست هلیله زرد در آب تمرهندی و دادن شربت بنفشه درمان را آغاز کنند.
نسخه :
گاهی شدت عفونت به حدی زیاد است که باعث ناراحتی اطرافیان بیمار می گردد در اینجا بایستی از نشادر، ریشه شیرین بیان، مرمکی، هر یک یک گرم کوبیده روی زخم بپاشند و سپس با آب توت سیاه و جوشانده سماق و شاخه های زیتون و یا جوشانده عدس، گلنار، گل سرخ، کزمازوج، غرغره نمایند. یا از برگ حنا که در گلاب اضافه کرده باشند مضمضه کنند. اگر به این فرمول سماق یا گشنیز یا عدس مقش یا صندل سرخ یا فوفل اضافه کنند مؤثرتر است اگر آب ریزی از دهان زیاد بوده که موجب ناراحتی بیمار شود بایستی عفض را در آب تاجریزی پس از کوبیدن و نرم کردن اضافه نموده قدری سرکه به آن بیفزایند تا از سیلان و آبریزش دهان جلوگیری شود. اگر از این معالجات خشکی زیادی در دهان پدید آید می توان دهان را با روغن گل چرب کرد. (عفض یا مازو، کزمازج یا چوب درخت گز).
نسخه :
جوشانده برگ گل شبو یا عفض یا عدس یا حنا یا هیل یا فوفل یا گشنیز سوخته یا پوست انار و گل زوفا و نمک طباشیر، کبابه چینی، در دهان بمالند و یا از سائیده گل سرخ با بلوط یا تخم خرفه در دهان بپاشند.