نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

ثقل زبان

یعنی در گفتار و کلام وقفه ایجاد شود و در این صورت باید از جوشانده بنفشه، مغز تخم کدو روغن بادام یا لعاب گل خطمی یا شیره تخم خرفه به صورت دهان شویه و نگاهداشتن آن در دهان استفاده و غرغره کنند و سر را نیز با آب آنها بشویند و نیز بر زبان و گردن و بیخ گوش بمالند.
گل نیلوفر، آب گشنیز، آب تاجریزی، روغن بنفشه یکی یا همه آنها را در شیر حل کرده در دهان گیرند و خارج نمایند و دادن ایارج فیقرا و داروهای مقوی اعصاب مؤثر است روزها فلفل و خردل، عاقرقرها، غوره نمک و کمی نشادر در زبان بمالند یا یکی از آنها را جوشانده غرغره کنند و مالیدن آویشن، خردل عاقرقرحا ریشه کبر و کندوش سائیده بر زبان مؤثر است اگر تکلم خیلی سخت باشد می توان فرفیون و کندش را سائیده خمیر کرده مدام بر پشت گردن گذارند.

نسخه :

زیره 10 گرم
قرفه 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
فلفل 5 گرم
شکر 40 گرم
همه را خوب سائیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری اگر بیمار کودک باشد نمک را در عسل حل کرده بر بن زبان بمالند.
اگر اختلال تکلم به علت بیماریهای جمجمه باشد بایستی به بیمار گل قند عسلی داد و خردل را در عسل و سرکه حل کرده هر روز صبح غرغره کنند چند روز بعد از غرغره، عاقرقرحا و فلفل و خردل را برابر سائیده بر زبان مالند و مرتباً وج در دهان داشته، بمکند.
نسخه :
نشادر، زنجبیل، فلفل، عاقرقرحا، مویزج، آویشن، نمک هندی، بورق، مرزنجوش و سیاهدانه را جوشانده در عسل حل کرده غرغره نمایند.

بثورات دهان و زبان

این دانه ها که به علل مختلفی به وجود می آید و در بیماریهای خونی، قارچی و در حساسیت ها و در بیماری ویروسی و غیره پیدا می شود گاهی باعث سوزش و ناراحتی بیمار می گردد بایستی با داروهای موضعی مخصوص معالجه شوند.
درمان :
گل سرخ 5 گرم
گشنیز 5 گرم
عدس 5 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
آب شنگ 20 گرم
آب برگ تاجریزی 20 گرم
همه را جوشانده با یک استکان سرکه مخلوط کنند و مرتباً مضمضه نمایند.
نسخه :
گلنار، پوست انار، مازو، بلوط، مصطکی، یک یا چند تای آنها را که در دسترس باشد تهیه کرده کوبیده با سرکه و آب جوشیده ممزوج نموده در دهان نگاه دارند، مریم گلی یا کلپوره، آویشن شیرازی، گل خطمی نیز در این مورد به کار برده می شود. گاهی ممکن است بثورات فوق چرکین شده و یا حالت قارچی به خود بگیرد و یا قارچها که فراوان ترین بیماریهای دهان را تشکیل می دهند موجب ناراحتی بیمار گردند که در این صورت از ساده ترین داروها و مهمترین آنها که میوه کاج باشد جوشانده مرتباً غرغره نمایند یا با جوشانده گل سرخ، سماق، گشنیز، عدس، تاجریزی، یا سرکه بکار برند اگر جراحت و زخمها باعث عفونت و بدبویی شدید دهان گردند می توان از نشادر 5/2 گرم، نمک 5/2 گرم، زاج 5 گرم همه را نرم کوبیده در سرکه جوشانده مضمضه نمایند.
نسخه :
آب برگ کاسنی یک لیوان، آب برگ تاجریزی یک لیوان مخلوط کرده 25 گرم گل سرخ را جوشانده آب آنرا به داروهای فوق اضافه نموده مضمضه کنند.
نشاسته، گل سرخ، طباشیر، عدس مقشر، تخم خرفه، گشنیز، سماق، صندل سفید، گلنار، سنا از همه برابر هم با قدری شکر همه را درهم سائیده در دهان بپاشند و مرتباً این عمل را انجام دهند تا بهبودی حاصل شود و بعد از آن قدری گلاب و سرکه در دهان گیرند.
نسخه :
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
طباشیر 5 گرم
شکر 15 گرم
همه را سائیده به تدریج در دهان بپاشند.
نسخه :
زاج 5 گرم
نمک 5 گرم
نشادر 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده غرغره نمایند.
نسخه :
گل بومادران 10 گرم
برگ مورد 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
آمله مقشر 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
به مدت 7 روز این جوشانده را صبح و عصر غرغره نمایند.