فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بیماریهای معمولی زبان و دهان

در افراد پر خون و دموی مزاج که با سرخی و آب ریزش از دهان و بدی طعم دهان همراه است اول باید خون گیری کنند و از چهار شربت خنک و از جوشانده هلیله و ایارج فیقرا بدن را پاکسازی نمایند و از آب کاهو، کاسنی تاجریزی بارهنگ گلاب و سماق غرغره نمایند و در آخر آب کلم، آب کاکنج لعاب کتان مضمضه و غرغره کنند و از جوشانده عدس، پوست انار، ریشه شیرین بیان و جومقشر غرغره نمایند و در مراحل آخر و روزهای بهبودی از جوشانده گل بنفشه و بابونه استفاده نمایند آب انار می خوش و سکنجبین تجویز نمایند سوپ جو، کدو آب انار، سماق و غیره خورند اگر چرک زیاد وجود داشته باشد از جوشانده انجیر، تخم مرو و قدری روغن بنفشه مضمضه و دهان شویه کنند اگر ورم سخت و دشوار باشد از جوشانده شنبلیله، انجیر یا تخم کاهو و گل سرخ و پوست انار استفاده شود لعاب به دانه و لعاب اسپرزه نیز مؤثر است.

ثقل زبان

یعنی در گفتار و کلام وقفه ایجاد شود و در این صورت باید از جوشانده بنفشه، مغز تخم کدو روغن بادام یا لعاب گل خطمی یا شیره تخم خرفه به صورت دهان شویه و نگاهداشتن آن در دهان استفاده و غرغره کنند و سر را نیز با آب آنها بشویند و نیز بر زبان و گردن و بیخ گوش بمالند.
گل نیلوفر، آب گشنیز، آب تاجریزی، روغن بنفشه یکی یا همه آنها را در شیر حل کرده در دهان گیرند و خارج نمایند و دادن ایارج فیقرا و داروهای مقوی اعصاب مؤثر است روزها فلفل و خردل، عاقرقرها، غوره نمک و کمی نشادر در زبان بمالند یا یکی از آنها را جوشانده غرغره کنند و مالیدن آویشن، خردل عاقرقرحا ریشه کبر و کندوش سائیده بر زبان مؤثر است اگر تکلم خیلی سخت باشد می توان فرفیون و کندش را سائیده خمیر کرده مدام بر پشت گردن گذارند.

نسخه :

زیره 10 گرم
قرفه 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
فلفل 5 گرم
شکر 40 گرم
همه را خوب سائیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری اگر بیمار کودک باشد نمک را در عسل حل کرده بر بن زبان بمالند.
اگر اختلال تکلم به علت بیماریهای جمجمه باشد بایستی به بیمار گل قند عسلی داد و خردل را در عسل و سرکه حل کرده هر روز صبح غرغره کنند چند روز بعد از غرغره، عاقرقرحا و فلفل و خردل را برابر سائیده بر زبان مالند و مرتباً وج در دهان داشته، بمکند.
نسخه :
نشادر، زنجبیل، فلفل، عاقرقرحا، مویزج، آویشن، نمک هندی، بورق، مرزنجوش و سیاهدانه را جوشانده در عسل حل کرده غرغره نمایند.