فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پیوره

50 گرم ابهل را نرم کوبیده در 100 گرم عسل ریخته خوب بسرشند روزانه با مسواک دهان و دندانها را بشویند اگر بیمار پر خون باشد باید فصد کرده و غذا کم خورند و داروهای خنک مضمضه نمایند.
نسخه :
گل ارمنی 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با سفیده تخم مرغ آمیخته بر لثه ها بمالند مخصوصاً هنگام خواب سفیده تخم با فوفل نرم سائیده نیز مفید است.
یا فوفل را نرم کوبیده با مردار سنگ داخل کرده و دهان شویه نمایند و مدام از صمغ عربی سائیده در دهان روی لثه ها بپاشند.
ممزوج نصف استکان سرکه در یک لیوان آب برای خونریزی لثه ها و پیوره به صورت مضمضه خیلی مفید است.
نسخه تجربه شده بسیار مفید برای پیوره:
مازو 25 گرم
گلنار 25 گرم
بلوط 5 گرم
فوفل 10 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده، مسواک را تر کنند و با آنها آغشته نمایند، دندانها را مسواک نمایند میوه کاج را جوشانده با آب آن دهان شویه و مضمضه کنند.

بیماریهای معمولی زبان و دهان

در افراد پر خون و دموی مزاج که با سرخی و آب ریزش از دهان و بدی طعم دهان همراه است اول باید خون گیری کنند و از چهار شربت خنک و از جوشانده هلیله و ایارج فیقرا بدن را پاکسازی نمایند و از آب کاهو، کاسنی تاجریزی بارهنگ گلاب و سماق غرغره نمایند و در آخر آب کلم، آب کاکنج لعاب کتان مضمضه و غرغره کنند و از جوشانده عدس، پوست انار، ریشه شیرین بیان و جومقشر غرغره نمایند و در مراحل آخر و روزهای بهبودی از جوشانده گل بنفشه و بابونه استفاده نمایند آب انار می خوش و سکنجبین تجویز نمایند سوپ جو، کدو آب انار، سماق و غیره خورند اگر چرک زیاد وجود داشته باشد از جوشانده انجیر، تخم مرو و قدری روغن بنفشه مضمضه و دهان شویه کنند اگر ورم سخت و دشوار باشد از جوشانده شنبلیله، انجیر یا تخم کاهو و گل سرخ و پوست انار استفاده شود لعاب به دانه و لعاب اسپرزه نیز مؤثر است.

ثقل زبان

یعنی در گفتار و کلام وقفه ایجاد شود و در این صورت باید از جوشانده بنفشه، مغز تخم کدو روغن بادام یا لعاب گل خطمی یا شیره تخم خرفه به صورت دهان شویه و نگاهداشتن آن در دهان استفاده و غرغره کنند و سر را نیز با آب آنها بشویند و نیز بر زبان و گردن و بیخ گوش بمالند.
گل نیلوفر، آب گشنیز، آب تاجریزی، روغن بنفشه یکی یا همه آنها را در شیر حل کرده در دهان گیرند و خارج نمایند و دادن ایارج فیقرا و داروهای مقوی اعصاب مؤثر است روزها فلفل و خردل، عاقرقرها، غوره نمک و کمی نشادر در زبان بمالند یا یکی از آنها را جوشانده غرغره کنند و مالیدن آویشن، خردل عاقرقرحا ریشه کبر و کندوش سائیده بر زبان مؤثر است اگر تکلم خیلی سخت باشد می توان فرفیون و کندش را سائیده خمیر کرده مدام بر پشت گردن گذارند.