فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خونریزی از لثه

مورد 10 گرم، عدس 25 گرم هر دو را بسوزانند خاکستر آنها را با 5 گرم طباشیر و 25 گرم سماق 10 گرم مازو که همه را نرم کوبیده اند مخلوط کرده مرتباً به لثه ها بمالند، بخصوص هنگام شب و اگر قدری از آن را روی لثه ریخته و بخوابند بهتر است.

خونریزی بطور عموم

درمان :
ریشه انجیار، مورد، آنزورت، ریشه مرجان، تخم خرفه، بلوط، زاج، گل ارمنی، گلنار، کندر، و بسفایج ابهل، خون سیاوشان، سندروس، صمغ عربی، شاه دانج، طباشیر، تخم گشنیز، گل بومادران، کهربا، مصطکی، بارهنگ، سماق، کتیرا.
چند تا از داروهای فوق یا یکی از آنها را انتخاب کرده روزی 5 گرم نرم کوبیده به صورت کف لمه میل نمایند، اگر چند تای آنها را انتخاب کردند تعداد کلی آنها مساوی است با تعداد روز معالجه مثلاً اگر 50 گرم دارو انتخاب شده است این مقدار برای ده روز مصرف می شود.

پیوره

50 گرم ابهل را نرم کوبیده در 100 گرم عسل ریخته خوب بسرشند روزانه با مسواک دهان و دندانها را بشویند اگر بیمار پر خون باشد باید فصد کرده و غذا کم خورند و داروهای خنک مضمضه نمایند.
نسخه :
گل ارمنی 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با سفیده تخم مرغ آمیخته بر لثه ها بمالند مخصوصاً هنگام خواب سفیده تخم با فوفل نرم سائیده نیز مفید است.
یا فوفل را نرم کوبیده با مردار سنگ داخل کرده و دهان شویه نمایند و مدام از صمغ عربی سائیده در دهان روی لثه ها بپاشند.
ممزوج نصف استکان سرکه در یک لیوان آب برای خونریزی لثه ها و پیوره به صورت مضمضه خیلی مفید است.
نسخه تجربه شده بسیار مفید برای پیوره:
مازو 25 گرم
گلنار 25 گرم
بلوط 5 گرم
فوفل 10 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده، مسواک را تر کنند و با آنها آغشته نمایند، دندانها را مسواک نمایند میوه کاج را جوشانده با آب آن دهان شویه و مضمضه کنند.