فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تورم لثه

تورم لثه را می توان با جوشانده هلیله به صورت مضمضه یا پاشیدن پودر عدس، گشنیز، مورد، صندل سرخ فوفل، سماق بهبودی بخشید و یا آب برگ تاجریزی، بارهنگ، آب برگ خرفه را در دهان نگهداشته و خارج کنند و یا سماق را نرم کوبیده در گلاب حل کرده مضمضه نمایند اگر ورم بهبودی نیافت می توان تخم ریحان یا تخم مرو یا تخم تمرهندی را سائیده در آب اسپرزه ریخته روی قسمت متورم بمالند.
فوفل کوبیده یا کات کبود و زاج و دارفلفل را به قسمت مساوی کوبیده حل کرده پس از جوشاندن دهان شویه نمایند و یا از جوشانده بابونه، مغز ناخنک، مرزنجوش تخم شنبلیله، تخم کتان مضمضه نمایند و یا با آب سماق تنها یا آب لیمو و زاج جوشیده مضمضه کنند.

خونریزی از لثه

مورد 10 گرم، عدس 25 گرم هر دو را بسوزانند خاکستر آنها را با 5 گرم طباشیر و 25 گرم سماق 10 گرم مازو که همه را نرم کوبیده اند مخلوط کرده مرتباً به لثه ها بمالند، بخصوص هنگام شب و اگر قدری از آن را روی لثه ریخته و بخوابند بهتر است.

خونریزی بطور عموم

درمان :
ریشه انجیار، مورد، آنزورت، ریشه مرجان، تخم خرفه، بلوط، زاج، گل ارمنی، گلنار، کندر، و بسفایج ابهل، خون سیاوشان، سندروس، صمغ عربی، شاه دانج، طباشیر، تخم گشنیز، گل بومادران، کهربا، مصطکی، بارهنگ، سماق، کتیرا.
چند تا از داروهای فوق یا یکی از آنها را انتخاب کرده روزی 5 گرم نرم کوبیده به صورت کف لمه میل نمایند، اگر چند تای آنها را انتخاب کردند تعداد کلی آنها مساوی است با تعداد روز معالجه مثلاً اگر 50 گرم دارو انتخاب شده است این مقدار برای ده روز مصرف می شود.