فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تغییر شکل دندانها بوسیله رسوبات

زردی رنگ دندان ها آثار صفرا و سیاهی و بادنجانی رنگ، آثار سودا است اگر رنگ دندان زرد باشد با آب گشنیز و سرکه بشویند و آرد عدس، آرد جو، گل خطمی و آویشن و سرکه را مخلوط کرده و مضمضه نمایند و اگر سیاه باشد پوست ریشه انیسون، مصطکی و اشنه و افسنطین را سائیده با روغن گل آمیخته روی آن مدتی قرار دهند.
اگر رنگ و تغییر شکل در مینای دندان نفوذ کرده باشد پاک کردن آن دشوار است اما براده نرم آهن حل شده در عسل می تواند رنگها را پاک کند.

تورم لثه

تورم لثه را می توان با جوشانده هلیله به صورت مضمضه یا پاشیدن پودر عدس، گشنیز، مورد، صندل سرخ فوفل، سماق بهبودی بخشید و یا آب برگ تاجریزی، بارهنگ، آب برگ خرفه را در دهان نگهداشته و خارج کنند و یا سماق را نرم کوبیده در گلاب حل کرده مضمضه نمایند اگر ورم بهبودی نیافت می توان تخم ریحان یا تخم مرو یا تخم تمرهندی را سائیده در آب اسپرزه ریخته روی قسمت متورم بمالند.
فوفل کوبیده یا کات کبود و زاج و دارفلفل را به قسمت مساوی کوبیده حل کرده پس از جوشاندن دهان شویه نمایند و یا از جوشانده بابونه، مغز ناخنک، مرزنجوش تخم شنبلیله، تخم کتان مضمضه نمایند و یا با آب سماق تنها یا آب لیمو و زاج جوشیده مضمضه کنند.

خونریزی از لثه

مورد 10 گرم، عدس 25 گرم هر دو را بسوزانند خاکستر آنها را با 5 گرم طباشیر و 25 گرم سماق 10 گرم مازو که همه را نرم کوبیده اند مخلوط کرده مرتباً به لثه ها بمالند، بخصوص هنگام شب و اگر قدری از آن را روی لثه ریخته و بخوابند بهتر است.