نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

کندی دندآنه

برای زایل کردن کندی دندانها برگ و تخم سماق و خرفه را با برگ ریحان کوهی بجوند یا ریحان کوهی و نمک مالند و یا هر یک را به تنهائی بکار برند.

جرم دندآنه

برای از بین بردن جرم و رسوبات پشت و لای دندانها نمک 5 گرم، کف دریا 5 گرم، صدف سوخته 5 گرم، درمنه سوخته 5 گرم همه را نرم کوبیده با مسواک محکم جرم را بشویند.
نسخه :
آرد نخود 25 گرم
کف دریا 10 گرم
نمک 10 گرم
صدف سوخته 5 گرم
همه را نرم کوبیده با مسواک تر دهان شویه نمایند مسواک کردن با زراوند گرد نیز برای از بین بردن رسوبات دندانها مفید است
نسخه :
ابهل یا میوه سر و کوهی، پوست انار، ریشه کبر، کف دریا، همه را برابر گرفته کوبیده بکار برند.

تغییر شکل دندانها بوسیله رسوبات

زردی رنگ دندان ها آثار صفرا و سیاهی و بادنجانی رنگ، آثار سودا است اگر رنگ دندان زرد باشد با آب گشنیز و سرکه بشویند و آرد عدس، آرد جو، گل خطمی و آویشن و سرکه را مخلوط کرده و مضمضه نمایند و اگر سیاه باشد پوست ریشه انیسون، مصطکی و اشنه و افسنطین را سائیده با روغن گل آمیخته روی آن مدتی قرار دهند.
اگر رنگ و تغییر شکل در مینای دندان نفوذ کرده باشد پاک کردن آن دشوار است اما براده نرم آهن حل شده در عسل می تواند رنگها را پاک کند.