نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه برای مضمضه

سیر، کندر، برگ مورد، سرکه همگی را نرم کوبیده مضمضه کنند.

کندی دندآنه

برای زایل کردن کندی دندانها برگ و تخم سماق و خرفه را با برگ ریحان کوهی بجوند یا ریحان کوهی و نمک مالند و یا هر یک را به تنهائی بکار برند.

جرم دندآنه

برای از بین بردن جرم و رسوبات پشت و لای دندانها نمک 5 گرم، کف دریا 5 گرم، صدف سوخته 5 گرم، درمنه سوخته 5 گرم همه را نرم کوبیده با مسواک محکم جرم را بشویند.
نسخه :
آرد نخود 25 گرم
کف دریا 10 گرم
نمک 10 گرم
صدف سوخته 5 گرم
همه را نرم کوبیده با مسواک تر دهان شویه نمایند مسواک کردن با زراوند گرد نیز برای از بین بردن رسوبات دندانها مفید است
نسخه :
ابهل یا میوه سر و کوهی، پوست انار، ریشه کبر، کف دریا، همه را برابر گرفته کوبیده بکار برند.