نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

برای سفید کردن دندآنه

انیسون را بو داده نرم کوبیده مسواک تر و خیس شده را در آن فرو برده تا دارو به مسواک چسبیده سپس مسواک کنند.
نسخه :
نمک و هسته تمرهندی، عفض، و مصطکی را نرم کوبیده مسواک کنند انجره یا میوه کاج یا مورد یا اذخر یا فلفل یا برگ خیار یا گل زوفا، آویشن و زیره و سرکه، سیاهدانه یا بادیان و برنگ کابلی را با آب جوشانده یا ریشه خطمی جوشیده همگی را می توان برای پاک کردن دندانها بکار برد.

نسخه برای مضمضه

سیر، کندر، برگ مورد، سرکه همگی را نرم کوبیده مضمضه کنند.

کندی دندآنه

برای زایل کردن کندی دندانها برگ و تخم سماق و خرفه را با برگ ریحان کوهی بجوند یا ریحان کوهی و نمک مالند و یا هر یک را به تنهائی بکار برند.