فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

جدوار را سائیده با سندروس سائیده یا اذخر سائیده یا هلیله سائیده یا زاج و سندروس را با هم سائیده یا گل سرخ، زاج و سندروس هر سه را بکار برند عفض را نرم کوبیده در سرکه حل کرده مسواک نمایند. برگ گشنیز سائیده با تخم خرفه برابر مازو یا عفض و زاج سبز و فوفل و هلیله سیاه همه را برابر سائیده مسواک کنند.

برای سفید کردن دندآنه

انیسون را بو داده نرم کوبیده مسواک تر و خیس شده را در آن فرو برده تا دارو به مسواک چسبیده سپس مسواک کنند.
نسخه :
نمک و هسته تمرهندی، عفض، و مصطکی را نرم کوبیده مسواک کنند انجره یا میوه کاج یا مورد یا اذخر یا فلفل یا برگ خیار یا گل زوفا، آویشن و زیره و سرکه، سیاهدانه یا بادیان و برنگ کابلی را با آب جوشانده یا ریشه خطمی جوشیده همگی را می توان برای پاک کردن دندانها بکار برد.

نسخه برای مضمضه

سیر، کندر، برگ مورد، سرکه همگی را نرم کوبیده مضمضه کنند.