نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

بیماریهای دندان

کسانی که مایلند دارانی دندانهای سالم باشند رعایت نکات زیر بر ایشان لازم است.
1 - نخوردن غذاهای بسیار سرد و بسیار گرم در تعقیب یکدیگر.
2 - جسم های سخت را نبایستی با دندان شکست.
3 - جلوگیری از استفراغهای مکرر و ترش شدن غذا در معده.
4 - شستشوی دهان بعد از غذا بخصوص در شب و در تعقیب خوردن شیرینی ها.
5 - پرهیز از چیزهای چسبنده به دندان مثل شیرینی ها، سوهان و نیز پرهیز از ترشیجات.
6 - مضمضه کردن مصطکی قبل از خواب.
7 - پرهیز از خوردن آب در میان غذاهای شیرین مخصوصاً آب سرد مضمضه کردن سکنجبین در تعقیب و بعد از خوردن شیر برای پاک شدن آن و بعد از هر طعام قدری فوفل بمکند و یا آنرا سائیده با کمی نمک آمیخته روی دندانها بمالند. اگر درد دندان و یا عفونت آنها در کار باشد 10 گرم گل خطمی را جوشانده آب آنرا با کمی سرکه ممزوج کرده مضمضه نمایند و آب آن را خارج کنند.
برای تسکین درد دندان یک قاشق سرکه در نصف استکان گلاب داخل کرده مرتباً در دهان گیرند و پس از مدتی آب آنرا بریزند یا برگ حنا و تخم بارهنگ و عرق گاوزبان را باهم جوشانده سرکه اضافه کرده مضمضه نمایند آب گشنیز یا آب بارهنگ برای تسکین درد دندان بصورت مضمضه مؤثر است یا میوه کاج و ابهل را جوشانده با کمی سرکه مضمضه نمایند. گذاردن یک عدد میخک روی دندان کرم خورده برای تسکین درد آن به علت دارا بودن اسانس ژیرفل، خیلی مؤثر است.

نسخه برای شستشوی دندآنه

مصطکی را کوبیده با سماق و گلنار و فوفل و بلوط و مازو و عود هندی از هر کدام به مقدار کافی برداشته و برابر - همه آنها نمک اضافه کرده با مسواک خیس شده دهان را بشویند. این فرمول دهان را خوشبو و ترد کرده از پوسیدگی دندانها و نیز از بوی بد دهان جلوگیری می نمایند مخصوصاً توصیه می شود که قبل از خوابیدن با این فرمول دهان شویه نمایند.

نسخه دیگر

جدوار را سائیده با سندروس سائیده یا اذخر سائیده یا هلیله سائیده یا زاج و سندروس را با هم سائیده یا گل سرخ، زاج و سندروس هر سه را بکار برند عفض را نرم کوبیده در سرکه حل کرده مسواک نمایند. برگ گشنیز سائیده با تخم خرفه برابر مازو یا عفض و زاج سبز و فوفل و هلیله سیاه همه را برابر سائیده مسواک کنند.