فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زیاد عطسه کردن

عطسه بطور کلی مقدار کم آن زیانی ندارد اما زیاد از حد آن موجب آفات و آزار خواهد شد اگر در بینی عفونت و یا ماده غلیظ وجود داشته باشد عطسه لازم است لذا عطسه در آخرین روزهای زکام که ممکن است ماده سفت شده تبدیل به چرک گردد خیلی مؤثر و مفید است، عطسه هرگاه از حد تجاوز کند و درمان آن لازم گردد بایستی روغن گل، روغن بید در بینی کشند و سر را با آب نیم گرم بشویند روغن نیم گرم در بینی بچکانند، ماساژ اطراف چشم گوش و حلق و بینی در تسکین عطسه مؤثر است و برای کم شدن عطسه باید دهان را باز کنند و در چیزی دور نگاه کنند یا روغن بنفشه در بینی چکانده از دود، غبار، بوها بخصوص سرخ کرده که باعث عطسه زیاد می شود بپرهیزند و ریحان کوهی و انیسون بو کنند.
فلفل، سیاهدانه، زنجبیل، صبر، خریق سفید به تنهائی یا همگی را با هم سائیده در بینی کشند.
نسخه :
ریحان کوهی 5 گرم جوشانده آب آن را با قطعه ای پنبه در بینی گذارند ریحان کوهی اثرات بسیار خوبی در بند آوردن خون بینی دارد و همچنین آب پودینه.

بیماریهای دندان

کسانی که مایلند دارانی دندانهای سالم باشند رعایت نکات زیر بر ایشان لازم است.
1 - نخوردن غذاهای بسیار سرد و بسیار گرم در تعقیب یکدیگر.
2 - جسم های سخت را نبایستی با دندان شکست.
3 - جلوگیری از استفراغهای مکرر و ترش شدن غذا در معده.
4 - شستشوی دهان بعد از غذا بخصوص در شب و در تعقیب خوردن شیرینی ها.
5 - پرهیز از چیزهای چسبنده به دندان مثل شیرینی ها، سوهان و نیز پرهیز از ترشیجات.
6 - مضمضه کردن مصطکی قبل از خواب.
7 - پرهیز از خوردن آب در میان غذاهای شیرین مخصوصاً آب سرد مضمضه کردن سکنجبین در تعقیب و بعد از خوردن شیر برای پاک شدن آن و بعد از هر طعام قدری فوفل بمکند و یا آنرا سائیده با کمی نمک آمیخته روی دندانها بمالند. اگر درد دندان و یا عفونت آنها در کار باشد 10 گرم گل خطمی را جوشانده آب آنرا با کمی سرکه ممزوج کرده مضمضه نمایند و آب آن را خارج کنند.
برای تسکین درد دندان یک قاشق سرکه در نصف استکان گلاب داخل کرده مرتباً در دهان گیرند و پس از مدتی آب آنرا بریزند یا برگ حنا و تخم بارهنگ و عرق گاوزبان را باهم جوشانده سرکه اضافه کرده مضمضه نمایند آب گشنیز یا آب بارهنگ برای تسکین درد دندان بصورت مضمضه مؤثر است یا میوه کاج و ابهل را جوشانده با کمی سرکه مضمضه نمایند. گذاردن یک عدد میخک روی دندان کرم خورده برای تسکین درد آن به علت دارا بودن اسانس ژیرفل، خیلی مؤثر است.

نسخه برای شستشوی دندآنه

مصطکی را کوبیده با سماق و گلنار و فوفل و بلوط و مازو و عود هندی از هر کدام به مقدار کافی برداشته و برابر - همه آنها نمک اضافه کرده با مسواک خیس شده دهان را بشویند. این فرمول دهان را خوشبو و ترد کرده از پوسیدگی دندانها و نیز از بوی بد دهان جلوگیری می نمایند مخصوصاً توصیه می شود که قبل از خوابیدن با این فرمول دهان شویه نمایند.