فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه رعاف

پرسیاوشان 5/2 گرم
گنجیده 5/2 گرم
مردار سنگ 5/2 گرم
نرم کوبیده با گلاب و سرکه حل کرده با قطره چکان در بینی چکانند.
یا لعاب تخم شنبلیله و سرکه و آب جوش محلول رقیقی ساخته در بینی چکانند یا براده آهن 1 گرم در 2 گرم پوست انار کوبیده در نصف استکان سرکه ریخته با پنبه در بینی گذارند بعد از کوچک شدن کورنه ها بینی را با سرکه و گلاب بشویند.

زیاد عطسه کردن

عطسه بطور کلی مقدار کم آن زیانی ندارد اما زیاد از حد آن موجب آفات و آزار خواهد شد اگر در بینی عفونت و یا ماده غلیظ وجود داشته باشد عطسه لازم است لذا عطسه در آخرین روزهای زکام که ممکن است ماده سفت شده تبدیل به چرک گردد خیلی مؤثر و مفید است، عطسه هرگاه از حد تجاوز کند و درمان آن لازم گردد بایستی روغن گل، روغن بید در بینی کشند و سر را با آب نیم گرم بشویند روغن نیم گرم در بینی بچکانند، ماساژ اطراف چشم گوش و حلق و بینی در تسکین عطسه مؤثر است و برای کم شدن عطسه باید دهان را باز کنند و در چیزی دور نگاه کنند یا روغن بنفشه در بینی چکانده از دود، غبار، بوها بخصوص سرخ کرده که باعث عطسه زیاد می شود بپرهیزند و ریحان کوهی و انیسون بو کنند.
فلفل، سیاهدانه، زنجبیل، صبر، خریق سفید به تنهائی یا همگی را با هم سائیده در بینی کشند.
نسخه :
ریحان کوهی 5 گرم جوشانده آب آن را با قطعه ای پنبه در بینی گذارند ریحان کوهی اثرات بسیار خوبی در بند آوردن خون بینی دارد و همچنین آب پودینه.

بیماریهای دندان

کسانی که مایلند دارانی دندانهای سالم باشند رعایت نکات زیر بر ایشان لازم است.
1 - نخوردن غذاهای بسیار سرد و بسیار گرم در تعقیب یکدیگر.
2 - جسم های سخت را نبایستی با دندان شکست.
3 - جلوگیری از استفراغهای مکرر و ترش شدن غذا در معده.
4 - شستشوی دهان بعد از غذا بخصوص در شب و در تعقیب خوردن شیرینی ها.
5 - پرهیز از چیزهای چسبنده به دندان مثل شیرینی ها، سوهان و نیز پرهیز از ترشیجات.
6 - مضمضه کردن مصطکی قبل از خواب.
7 - پرهیز از خوردن آب در میان غذاهای شیرین مخصوصاً آب سرد مضمضه کردن سکنجبین در تعقیب و بعد از خوردن شیر برای پاک شدن آن و بعد از هر طعام قدری فوفل بمکند و یا آنرا سائیده با کمی نمک آمیخته روی دندانها بمالند. اگر درد دندان و یا عفونت آنها در کار باشد 10 گرم گل خطمی را جوشانده آب آنرا با کمی سرکه ممزوج کرده مضمضه نمایند و آب آن را خارج کنند.
برای تسکین درد دندان یک قاشق سرکه در نصف استکان گلاب داخل کرده مرتباً در دهان گیرند و پس از مدتی آب آنرا بریزند یا برگ حنا و تخم بارهنگ و عرق گاوزبان را باهم جوشانده سرکه اضافه کرده مضمضه نمایند آب گشنیز یا آب بارهنگ برای تسکین درد دندان بصورت مضمضه مؤثر است یا میوه کاج و ابهل را جوشانده با کمی سرکه مضمضه نمایند. گذاردن یک عدد میخک روی دندان کرم خورده برای تسکین درد آن به علت دارا بودن اسانس ژیرفل، خیلی مؤثر است.