نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه برای بخور

یکی از داروهای زیر را می توان برای بخور انتخاب کرد:
انیسون، مرزنجوش، بابونه، بومادران، برگ اوکالیپتوس

نسخه رعاف

پرسیاوشان 5/2 گرم
گنجیده 5/2 گرم
مردار سنگ 5/2 گرم
نرم کوبیده با گلاب و سرکه حل کرده با قطره چکان در بینی چکانند.
یا لعاب تخم شنبلیله و سرکه و آب جوش محلول رقیقی ساخته در بینی چکانند یا براده آهن 1 گرم در 2 گرم پوست انار کوبیده در نصف استکان سرکه ریخته با پنبه در بینی گذارند بعد از کوچک شدن کورنه ها بینی را با سرکه و گلاب بشویند.

زیاد عطسه کردن

عطسه بطور کلی مقدار کم آن زیانی ندارد اما زیاد از حد آن موجب آفات و آزار خواهد شد اگر در بینی عفونت و یا ماده غلیظ وجود داشته باشد عطسه لازم است لذا عطسه در آخرین روزهای زکام که ممکن است ماده سفت شده تبدیل به چرک گردد خیلی مؤثر و مفید است، عطسه هرگاه از حد تجاوز کند و درمان آن لازم گردد بایستی روغن گل، روغن بید در بینی کشند و سر را با آب نیم گرم بشویند روغن نیم گرم در بینی بچکانند، ماساژ اطراف چشم گوش و حلق و بینی در تسکین عطسه مؤثر است و برای کم شدن عطسه باید دهان را باز کنند و در چیزی دور نگاه کنند یا روغن بنفشه در بینی چکانده از دود، غبار، بوها بخصوص سرخ کرده که باعث عطسه زیاد می شود بپرهیزند و ریحان کوهی و انیسون بو کنند.
فلفل، سیاهدانه، زنجبیل، صبر، خریق سفید به تنهائی یا همگی را با هم سائیده در بینی کشند.
نسخه :
ریحان کوهی 5 گرم جوشانده آب آن را با قطعه ای پنبه در بینی گذارند ریحان کوهی اثرات بسیار خوبی در بند آوردن خون بینی دارد و همچنین آب پودینه.