نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

رعاف یا خونریزی از بینی

بیشتر اوقات در تعقیب تب ها، ضربه ها و مخصوصاً در بالا بودن فشار خون و دستکاری بینی پیدا می شود که در تب و فشار خون زیان چندانی ندارد مخصوصاً در بالا بردن فشار خون.
ساده ترین عامل بند آورنده خون بینی فشار نوک انگشت سبابه به قسمت گوشت بینی است این عمل را به مدت یک ربع ساعت با فشار ادامه می دهند خون بند می آید زیرا مبداء خونریزیهای بینی در همین قسمت است که به شبکه کسل باخ معروف است. یا به وسیله یک قطعه تنزیب تمیز به صورت تامپول در بینی گذارند. یا اینکه مقدار کمی کافور را در آب گشنیز یا کندر یا صبر زرد یا خون سیاوشان یا زاج را به مقدار کم نرم سائیده در آب گشنیز حل کرده با قطعه پارچه تامپون نمایند.

نسخه برای بخور

یکی از داروهای زیر را می توان برای بخور انتخاب کرد:
انیسون، مرزنجوش، بابونه، بومادران، برگ اوکالیپتوس

نسخه رعاف

پرسیاوشان 5/2 گرم
گنجیده 5/2 گرم
مردار سنگ 5/2 گرم
نرم کوبیده با گلاب و سرکه حل کرده با قطره چکان در بینی چکانند.
یا لعاب تخم شنبلیله و سرکه و آب جوش محلول رقیقی ساخته در بینی چکانند یا براده آهن 1 گرم در 2 گرم پوست انار کوبیده در نصف استکان سرکه ریخته با پنبه در بینی گذارند بعد از کوچک شدن کورنه ها بینی را با سرکه و گلاب بشویند.