فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

در بینی کشیدن پودر حب بلیسان مفید است

وج، گل سرخ، و مرمکی از هر کدام 5 گرم در دو بطر آب جوشانده صاف کرده روزانه استنشاق نمایند برگ خر زهره را خشک کرده، سائیده بو کنند و از جوشانده شبت، مغز ناخنک سر و صورت را بشویند.

رعاف یا خونریزی از بینی

بیشتر اوقات در تعقیب تب ها، ضربه ها و مخصوصاً در بالا بودن فشار خون و دستکاری بینی پیدا می شود که در تب و فشار خون زیان چندانی ندارد مخصوصاً در بالا بردن فشار خون.
ساده ترین عامل بند آورنده خون بینی فشار نوک انگشت سبابه به قسمت گوشت بینی است این عمل را به مدت یک ربع ساعت با فشار ادامه می دهند خون بند می آید زیرا مبداء خونریزیهای بینی در همین قسمت است که به شبکه کسل باخ معروف است. یا به وسیله یک قطعه تنزیب تمیز به صورت تامپول در بینی گذارند. یا اینکه مقدار کمی کافور را در آب گشنیز یا کندر یا صبر زرد یا خون سیاوشان یا زاج را به مقدار کم نرم سائیده در آب گشنیز حل کرده با قطعه پارچه تامپون نمایند.

نسخه برای بخور

یکی از داروهای زیر را می توان برای بخور انتخاب کرد:
انیسون، مرزنجوش، بابونه، بومادران، برگ اوکالیپتوس