فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بدبوئی بینی

گاهی در اثر عفونت سینوسها و چرک درون آنها، زمانی به علت خورده شدن تیغه وسط بینی و سوراخ شدن آن، گاهی مربوط به عفونت قفسه صدری یا ریه ها یا معده می باشد.
درمان :
جستجوی علت و مداوای آن، سنبل یا عود یا سعد را سائیده در بینی کشند و صبر زرد و خردل را نرم کوبیده در سکنجبین حل کرده غرغره نمایند و یا مریم گلی، بابونه، آویشن را جوشانده غرغره کنند یا سنبل قرنفل جعده، نسرین صبر، مر و آقاقیا و عفضض را نرم کوبیده مفرداً یا مرکباً در بینی کشند با آب پونه رقیق شده مرتباً استنشاق نمایند.
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته بسرشند روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

در بینی کشیدن پودر حب بلیسان مفید است

وج، گل سرخ، و مرمکی از هر کدام 5 گرم در دو بطر آب جوشانده صاف کرده روزانه استنشاق نمایند برگ خر زهره را خشک کرده، سائیده بو کنند و از جوشانده شبت، مغز ناخنک سر و صورت را بشویند.

رعاف یا خونریزی از بینی

بیشتر اوقات در تعقیب تب ها، ضربه ها و مخصوصاً در بالا بودن فشار خون و دستکاری بینی پیدا می شود که در تب و فشار خون زیان چندانی ندارد مخصوصاً در بالا بردن فشار خون.
ساده ترین عامل بند آورنده خون بینی فشار نوک انگشت سبابه به قسمت گوشت بینی است این عمل را به مدت یک ربع ساعت با فشار ادامه می دهند خون بند می آید زیرا مبداء خونریزیهای بینی در همین قسمت است که به شبکه کسل باخ معروف است. یا به وسیله یک قطعه تنزیب تمیز به صورت تامپول در بینی گذارند. یا اینکه مقدار کمی کافور را در آب گشنیز یا کندر یا صبر زرد یا خون سیاوشان یا زاج را به مقدار کم نرم سائیده در آب گشنیز حل کرده با قطعه پارچه تامپون نمایند.