نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

بزرگی کورنه ها

براده آهن، اشنان، مر، برابر هم انتخاب کرده با روغن زیتون مرهم ساخته سپس یک قطعه پنبه به آن آغشته در بینی نهند. براده مس 1 گرم، زرنیخ سرخ 05/0 گرم در نصف استکان سرکه حل کرده با یک قطعه پنبه در بینی قرار دهند.

بدبوئی بینی

گاهی در اثر عفونت سینوسها و چرک درون آنها، زمانی به علت خورده شدن تیغه وسط بینی و سوراخ شدن آن، گاهی مربوط به عفونت قفسه صدری یا ریه ها یا معده می باشد.
درمان :
جستجوی علت و مداوای آن، سنبل یا عود یا سعد را سائیده در بینی کشند و صبر زرد و خردل را نرم کوبیده در سکنجبین حل کرده غرغره نمایند و یا مریم گلی، بابونه، آویشن را جوشانده غرغره کنند یا سنبل قرنفل جعده، نسرین صبر، مر و آقاقیا و عفضض را نرم کوبیده مفرداً یا مرکباً در بینی کشند با آب پونه رقیق شده مرتباً استنشاق نمایند.
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته بسرشند روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

در بینی کشیدن پودر حب بلیسان مفید است

وج، گل سرخ، و مرمکی از هر کدام 5 گرم در دو بطر آب جوشانده صاف کرده روزانه استنشاق نمایند برگ خر زهره را خشک کرده، سائیده بو کنند و از جوشانده شبت، مغز ناخنک سر و صورت را بشویند.