فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بزرگی کورنه ها

براده آهن، اشنان، مر، برابر هم انتخاب کرده با روغن زیتون مرهم ساخته سپس یک قطعه پنبه به آن آغشته در بینی نهند. براده مس 1 گرم، زرنیخ سرخ 05/0 گرم در نصف استکان سرکه حل کرده با یک قطعه پنبه در بینی قرار دهند.

بدبوئی بینی

گاهی در اثر عفونت سینوسها و چرک درون آنها، زمانی به علت خورده شدن تیغه وسط بینی و سوراخ شدن آن، گاهی مربوط به عفونت قفسه صدری یا ریه ها یا معده می باشد.
درمان :
جستجوی علت و مداوای آن، سنبل یا عود یا سعد را سائیده در بینی کشند و صبر زرد و خردل را نرم کوبیده در سکنجبین حل کرده غرغره نمایند و یا مریم گلی، بابونه، آویشن را جوشانده غرغره کنند یا سنبل قرنفل جعده، نسرین صبر، مر و آقاقیا و عفضض را نرم کوبیده مفرداً یا مرکباً در بینی کشند با آب پونه رقیق شده مرتباً استنشاق نمایند.
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته بسرشند روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

در بینی کشیدن پودر حب بلیسان مفید است

وج، گل سرخ، و مرمکی از هر کدام 5 گرم در دو بطر آب جوشانده صاف کرده روزانه استنشاق نمایند برگ خر زهره را خشک کرده، سائیده بو کنند و از جوشانده شبت، مغز ناخنک سر و صورت را بشویند.