نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

از بین رفتن حس شامه

خوردن ماءالاصول و ایارج فیقرا مؤثر است و مر را با انجیر غرغره کنند و با جوشانده مرزنجوش و درمنه ترکی سر را بشویند و در بینی کشند آب چغندر آب اذان الغار، آب سداب یا آب پودینه رقیق را استنشاق کنند یا سیاهدانه را جوشانده آب رقیق را در بینی کشند (5 گرم در یک بطر) یا سیاهدانه را به مقدار یک گرم نرم کوبیده در یک قاشق روغن زیتون ریخته سه قطره در بینی بچکانند یا 5 گرم مرزنجوش را در یک بطر آب جوشانده صاف کرده روزی 4 مرتبه استنشاق نمیاند.
نسخه :
گل زوفا 15 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بادیان 10 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
غازیاقی 5 گرم
نیم کوب کرده جوشانده برای یک هفته صبح و عصر میل نمایند.
یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب

بزرگی کورنه ها

براده آهن، اشنان، مر، برابر هم انتخاب کرده با روغن زیتون مرهم ساخته سپس یک قطعه پنبه به آن آغشته در بینی نهند. براده مس 1 گرم، زرنیخ سرخ 05/0 گرم در نصف استکان سرکه حل کرده با یک قطعه پنبه در بینی قرار دهند.

بدبوئی بینی

گاهی در اثر عفونت سینوسها و چرک درون آنها، زمانی به علت خورده شدن تیغه وسط بینی و سوراخ شدن آن، گاهی مربوط به عفونت قفسه صدری یا ریه ها یا معده می باشد.
درمان :
جستجوی علت و مداوای آن، سنبل یا عود یا سعد را سائیده در بینی کشند و صبر زرد و خردل را نرم کوبیده در سکنجبین حل کرده غرغره نمایند و یا مریم گلی، بابونه، آویشن را جوشانده غرغره کنند یا سنبل قرنفل جعده، نسرین صبر، مر و آقاقیا و عفضض را نرم کوبیده مفرداً یا مرکباً در بینی کشند با آب پونه رقیق شده مرتباً استنشاق نمایند.
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته بسرشند روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.