فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بینی

بینی عضو حساس و محل اولیه پیدایش کانون عفونت است که این خود در اثر سرماخوردگی به وجود می آید همین سرماخوردگی و زکام نیز می تواند مبداء و محل زایش بیشتر بیماریهای ریوی در تعقیب عفونت سینوسهای صورت بوده باشد. اگر بینی خیلی خشک باشد با روغن بنفشه یا از روغن نیلوفر می توان آن را نرم و ترطیب (خنک) نمود اگر آب ریزش بینی و رطوبت زیاد باشد هلیله زرد و حضض را سائیده از هر کدام 5/2 گرم با10 گرم پیه مرغ آمیخته خوب بسرشند و در بنیی بمالند و یا اینکه میخک، وج و حضض از هر کدام یک گرم خوب سائیده روزانه در بینی کشند اگر خونریزی و رعاف پیش آید یک گرم زاج را در 5 گرم نشاسته سائیده نفوخ نمایند (در بینی کشند).

از بین رفتن حس شامه

خوردن ماءالاصول و ایارج فیقرا مؤثر است و مر را با انجیر غرغره کنند و با جوشانده مرزنجوش و درمنه ترکی سر را بشویند و در بینی کشند آب چغندر آب اذان الغار، آب سداب یا آب پودینه رقیق را استنشاق کنند یا سیاهدانه را جوشانده آب رقیق را در بینی کشند (5 گرم در یک بطر) یا سیاهدانه را به مقدار یک گرم نرم کوبیده در یک قاشق روغن زیتون ریخته سه قطره در بینی بچکانند یا 5 گرم مرزنجوش را در یک بطر آب جوشانده صاف کرده روزی 4 مرتبه استنشاق نمیاند.
نسخه :
گل زوفا 15 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بادیان 10 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
غازیاقی 5 گرم
نیم کوب کرده جوشانده برای یک هفته صبح و عصر میل نمایند.
یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب

بزرگی کورنه ها

براده آهن، اشنان، مر، برابر هم انتخاب کرده با روغن زیتون مرهم ساخته سپس یک قطعه پنبه به آن آغشته در بینی نهند. براده مس 1 گرم، زرنیخ سرخ 05/0 گرم در نصف استکان سرکه حل کرده با یک قطعه پنبه در بینی قرار دهند.