نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

دستورات مفید زیر برای اینگونه بیماران ضروری است.

1 - بیمار بایستی کاملاً استراحت کند و از خوردن غذاهای ترش و سرخ کرده و محرک بپرهیزد. بیمار باید از سرماخوردگی مصون باشد زیرا ممکن است به ورم مغز منجر شود که بیماری خطرناکی می باشد.
2 - در صورتیکه بیمار استراحت ننماید و تورم غدد بناگوش زیاد ممکن است دو طرفه شده که در تعقیب آن گاهی استفراغ و حالت تهوع و درد شدید پیدا شده که ممکن است باعث قطع نسل شود.
درمان :
تخم شوید 5 گرم
بابونه 5 گرم
تخم کتان 5 گرم
موم 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته به صورت پماد به محل تورم ضماد نمایند یا برگ توت، گل خطمی، پیاز، گل بنفشه و مغز ناخنک را پخته ضماد نمایند یا تخم کتان تخم شنبلیله یا برگ تاجریزی را در گل سرخ پخته ضماد کنند هر یک از داروهای فوق را می توان با انجیر یا آرد گندم توأماً پخته بکار برند.
از جوشانده زیر یک هفته استفاده نمایند.
گل بنفشه 15 گرم
گل خطمی 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
خارخسک 15 گرم
پرسیاوشان 15 گرم
همه را نیم کوب کرده 7 قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل کنند.
اتوره یا وجود چرک در گوش - اتوره مزمن، پارگی پرده گوش، چرک مقاوم گل ارمنی 15 گرم
تخم مورد 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
تخم خرفه 10 گرم
کندر 10 گرم
گلنار 10 گرم
همه را نرم کوبیده صبح، ظهر، شب یک قاشق مرباخوری در شربت قند حل کرده میل نمایند.

بینی

بینی عضو حساس و محل اولیه پیدایش کانون عفونت است که این خود در اثر سرماخوردگی به وجود می آید همین سرماخوردگی و زکام نیز می تواند مبداء و محل زایش بیشتر بیماریهای ریوی در تعقیب عفونت سینوسهای صورت بوده باشد. اگر بینی خیلی خشک باشد با روغن بنفشه یا از روغن نیلوفر می توان آن را نرم و ترطیب (خنک) نمود اگر آب ریزش بینی و رطوبت زیاد باشد هلیله زرد و حضض را سائیده از هر کدام 5/2 گرم با10 گرم پیه مرغ آمیخته خوب بسرشند و در بنیی بمالند و یا اینکه میخک، وج و حضض از هر کدام یک گرم خوب سائیده روزانه در بینی کشند اگر خونریزی و رعاف پیش آید یک گرم زاج را در 5 گرم نشاسته سائیده نفوخ نمایند (در بینی کشند).

از بین رفتن حس شامه

خوردن ماءالاصول و ایارج فیقرا مؤثر است و مر را با انجیر غرغره کنند و با جوشانده مرزنجوش و درمنه ترکی سر را بشویند و در بینی کشند آب چغندر آب اذان الغار، آب سداب یا آب پودینه رقیق را استنشاق کنند یا سیاهدانه را جوشانده آب رقیق را در بینی کشند (5 گرم در یک بطر) یا سیاهدانه را به مقدار یک گرم نرم کوبیده در یک قاشق روغن زیتون ریخته سه قطره در بینی بچکانند یا 5 گرم مرزنجوش را در یک بطر آب جوشانده صاف کرده روزی 4 مرتبه استنشاق نمیاند.
نسخه :
گل زوفا 15 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بادیان 10 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
غازیاقی 5 گرم
نیم کوب کرده جوشانده برای یک هفته صبح و عصر میل نمایند.
یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب