نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

به علت غداهای گرم و بیخوابی کشیدن)

اینگونه افراد بیشتر از غذاهای گرم استفاده می کرده اند.
درمان :
روغن کدو، روغن بنفشه به سر بمالند، و روغن گل را با سرکه در گوش بچکانند یا پنبه را با گلاب خیس کرده در گوش گذارند، داروهای چکانیدنی دیگر عبارتند از قرنفل، مرزنجوش، زهره گاو و آب تره، روغن گل، آنغوزه پخته شده در روغن زیتون و آب زیره حل شده در پیه مرغ و شحم حنظل در روغن زیتون و آب خرفه یا سرکه یا روغن گل و سرکه، آب شحم حنظل تازه با روغن کنجد که خیلی مؤثر و این روغن نیز برای جوشهای سر و ریختن موی سر مفید است.

جمع شدن چرک خشک شده در گوش (بنام بوشن)

هر روغن در دسترس باشد در گوش بچکانند پس از 24 ساعت به وسیله شستشو، جسم چرکین را خارج نمایند.

ورم بناگوش یا ارئیون

تورم این غدد که فراوان ترین بیماریها، در زمان کودکی و حتی در بزرگسالان است، بسیار دیده می شود و بیماری ویروسی مصری و خطرناکی است که بایستی کاملاً بیمار را از افراد سالم جدا ساخت بخصوص وسائل زندگی او مثل ظروف غذاخوری محل خواب و غیره.