نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

صدا کردن گوش در اثر سردی مزاج

در اینجا صدا و طنین یا وزوز کردن ادامه می یابد و مداوم برقرار است با داروهای ضد آن بدن را پاکسازی باید کرد: و غذای مناسب آن حالت را به کار برند و مرتباً از کوبیده صبر زرد و کندر عطسه آرند سپس سر را با جوشانده بابونه، مرزنجوش افسنطین، مغزناخنک، آویشن بشویند - آب فرفیون را در روغن بادام ریخته بچکانند و یا روغن سوسن به تنهائی یا در گوش بچکانند. مرتباً دوش آب گرم گیرند و از غذاهائی مثل سیر، پیاز، خردل و غذاهای چرب و شور و سرخ کرده بپرهیزند.

صدا کردن گوش در نزد گرم مزاجان

به علت غداهای گرم و بیخوابی کشیدن)

اینگونه افراد بیشتر از غذاهای گرم استفاده می کرده اند.
درمان :
روغن کدو، روغن بنفشه به سر بمالند، و روغن گل را با سرکه در گوش بچکانند یا پنبه را با گلاب خیس کرده در گوش گذارند، داروهای چکانیدنی دیگر عبارتند از قرنفل، مرزنجوش، زهره گاو و آب تره، روغن گل، آنغوزه پخته شده در روغن زیتون و آب زیره حل شده در پیه مرغ و شحم حنظل در روغن زیتون و آب خرفه یا سرکه یا روغن گل و سرکه، آب شحم حنظل تازه با روغن کنجد که خیلی مؤثر و این روغن نیز برای جوشهای سر و ریختن موی سر مفید است.