فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اگر سبب درد گوش راه رفتن در هوای گرم باشد

روغن گل و کمی سرکه در گوش بچکانند و گردهای بینی در بینی بکشند.

درد گوش به علت ورود مایعات

روغن بنفشه، روغن تخم کدو و یا روغن نیلوفر در گوش و بینی بچکانند.

درد گوش در اثر غذاهای محرک و ادویه گرم

بایستی غذا و داروی ضد آن به کار برند، آب کاهو، آب گشنیز، آب تاجریزی، و روغن های خنک و یا کمی کافور یا روغن بنفشه در آن بچکانند.
شربت بنفشه، آلوچه ورقانی، تمر هندی، شربت نیلوفر و یا سکنجبین و شیره خرفه میل کنند.
غذا سوپ جوجه با ماش و عدس، اسفناج، گشنیز کدو و پودر سماق نافع است.