فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خارش پلک

در اینجا پاکسازی بدن بر حسب مزاج لازم است و بایستی غذا را متناسب با حالت بیمار انتخاب کرد و بطور کلی غذاهای چرب، سرخ کرده و غلیظ میل ننمایند و چشم را با (محلول یک قاشق آب غوره در یک بطر آب جوشیده) بشویند، اگر مزاج بیمار صفراوی یا دموی باشد بایستی از جوشانده گل بنفشه، برگ کاسنی، گل نیلوفر، سبوس گندم، و آرد جو سر و صورت را بشویند و بر پشت پلک نشاسته منقی (پاک) یا آرد جو یا روغن گل یا شیر زن، سفیده تخم مرغ، حضض، صندل یا آب کاسنی که این بیشتر برای دموی مزاج بهتر است ضماد نمایند و در صفراوی مزاج آب گل همیشه بهار، آب قرفه آب کدو بر پشت پلک ضماد نمایند در بلغمی مزاجها بهتر است که با آب گرم و سرکه داروهای فوق را خیسانده ضماد نمایند.
و از جوشانده
بابونه 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
سبوس گندم 20 گرم
چشم و سر را روزانه بشویند.
گاهی در بین مژه ها حالتی شبیه به سبوس سفید پوسته پوسته خارش دار پیدا می شود که آن را شوره نامند و این بیماری باعث ریختن مژه ها نیز می گردد که در اینجا نیز بایستی پس از پاکسازی بدن از خلط غالب به درمان بیماری پرداخت.
نسخه :
ساقه و برگ ارزن را بسوزانند و در روغن گل ریخته خمیر آنرا به بن مژه ها و محل شوره بمالند روغن فندق سوخته نیز خیلی مؤثر است.

خارش کناره های پلک

این بیماری که باعث خارش شدید پلکها و ریزش مژه ها می گردد، بیماری مزاحمی است که بیمار را آزار می دهد و لازم است که رعایت غذا به عمل آید زیرا در بهبودی حال بیمار مؤثر است.
نسخه :
5 گرم سماق را در یک بطر آب جوشانده کمی گلاب اضافه کرده پلکها را بشویند و در وقت شب برگ خرفه، برگ کاستی را کوبیده با روغن گل بر پلک ضماد نمایند و هر روز صبح دوش آب گرم گیرند.

ریختن مژه ها

بر حسب خلط غالب بدن را پاکسازی کرده تعدیل مزاج نمایند و بعداً حجر ارمنی و هسته خرما را سوزانده روغن آن را بمالند در اینجا نیز روغن فندق خیلی مؤثر می باشد رعایت غذا و مصرف اغذیه مناسب در این بیماری یکی از ارکان مهم معالجه است، شستشوی چشم و مژه ها با آب گل ارمنی نیز مفید است.
نسخه :
کات کبود 5/2 گرم
هلیه زرد 5/2 گرم
زنجبیل 5/2 گرم
زرد چوبه 5/2 گرم
مامیران 5/2 گرم
دارفلفل 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در آب غوره ریخته روزی یک قاشق مرباخوری از آن را با آب جوشیده رقیق کرده با پنبه پلکها را بشویند.