فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کم سوئی در روز

درمان :
دوده روغن بنفشه در چشم کشند و تمام داروهای مقوی بینائی در اینجا مورد مصرف دارد.

شب کوری

درمان :
دادن ایارج فیقرا خوردن جگر بز و کباب و پرهیز از غذاهای غلیظ و سرخ کرده و زیاده خوری در شب لازم است و با جوشانده بادیان، شبت، بابونه، مرزنجوش، سوسن، و سداب سر و روی را بشویند، قدری بادیان و دارفلفل را در آب بریزند و سر را با آن بخور دهند و در غذاهای روزانه کمی آنغوزه، خردل، مشک طرامشیع کاکوتی، آویشن، انجدان بریزند.

آب ریزش چشم

این بیماری بیشتر به علت گرفتن مجرای چشم به علل مختلفی به وجود می آید و آب اضافی چشم که برای تر کردن کره چشم ترشح می شود و بایستی از راه مجرای چشم و بینی وارد بینی شود به علت گرفتگی آن در چشم جمع شده از گوشه چشم سرازیر می گردد متأسفانه درمان این بیماری دشوار و اکثر بایستی با عمل جراحی و باز کردن مجرای چشم، بیمار را بهبودی بخشید. اگر بیمار رعایت بهداشت و نظافت را ننماید ممکن است در اثر دستمالی، کیسه اشک چرکین گردد.
درمان :
شستشوی چشم با آب کندر، آب خاکستر مامیثا و یا هر داروئی که خاصیت خشک کنندگی و ضدعفونی داشته باشد مؤثر است.
نسخه :
پوست انار، پوست هلیه زرد را در گلاب پخته با پنبه چشم را بشویند.
نسخه :
سماق و انجبار، کندر، مصطکی، صبر را با عرق بارهنگ به زیر و پشت چشم و پیشانی ضماد نمایند.
نسخه :
بارهنگ یا مورد یا گل سرخ یا پوست هلیله زرد از یکی از آنها 5 گرم انتخاب کرده و در یک بطر آب جوشانده چشم را بشویند.