فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ترس از نور

در اینجا بایستی هر چه زودتر به تبرید و ترطیب آن کوشید (یعنی سرد و خنک کردن)

ضعف بینائی در روز و برقراری آن در شب

درمان را با چکانیدن شیر زن در بینی و چکاندن روغن بنفشه و روغن بادام و روغن کدو و فرو بردن سر در آب شیرین و گشودن چشم در آن نافع است. خوردن آب انار شیرین و لعاب اسپر زه قند یا با شربت بنفشه و یا سکنجبین، مالیدن روغن بنفشه بر سر و خوردن زیره، گل نیلوفر با آب جگر و خوردن غذاهای غلیظ و پر انرژی و مولد خون مثل آش حلیم، گوشت گاو، پاچه گوسفند و زیره و گشنیز و کاهو و هویج در بهبودی بیماری مؤثر است.

کم سوئی در روز

درمان :
دوده روغن بنفشه در چشم کشند و تمام داروهای مقوی بینائی در اینجا مورد مصرف دارد.