فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای برف و برق گرفتگی چشم

در اینجا بایستی سر و صورت را با پارچه سیاه پوشانده و چشم را با آن بست بادام تلخ را کوبیده و بر پشت چشم ضماد کنند و چشم را با آب گرم بشویند و چنانکه گذشت از سیب زمینی پخته به پشت چشم بیندازند.

ترس از نور

در اینجا بایستی هر چه زودتر به تبرید و ترطیب آن کوشید (یعنی سرد و خنک کردن)

ضعف بینائی در روز و برقراری آن در شب

درمان را با چکانیدن شیر زن در بینی و چکاندن روغن بنفشه و روغن بادام و روغن کدو و فرو بردن سر در آب شیرین و گشودن چشم در آن نافع است. خوردن آب انار شیرین و لعاب اسپر زه قند یا با شربت بنفشه و یا سکنجبین، مالیدن روغن بنفشه بر سر و خوردن زیره، گل نیلوفر با آب جگر و خوردن غذاهای غلیظ و پر انرژی و مولد خون مثل آش حلیم، گوشت گاو، پاچه گوسفند و زیره و گشنیز و کاهو و هویج در بهبودی بیماری مؤثر است.