فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

سنبل 10 گرم
میخک 5 گرم
دارچین 5 گرم
جب بلیسان 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
اسارون 5 گرم
وج 5 گرم
قرفه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این نیز مؤثر بر ازدیاد بینائی و برای کلیت و برای سردردهای افراد سرد مزاج نافع است.

نسخه برای برف و برق گرفتگی چشم

در اینجا بایستی سر و صورت را با پارچه سیاه پوشانده و چشم را با آن بست بادام تلخ را کوبیده و بر پشت چشم ضماد کنند و چشم را با آب گرم بشویند و چنانکه گذشت از سیب زمینی پخته به پشت چشم بیندازند.

ترس از نور

در اینجا بایستی هر چه زودتر به تبرید و ترطیب آن کوشید (یعنی سرد و خنک کردن)