فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای کم سوئی چشم

روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده صبح و عصر برای یکماه یا بیشتر میل نمایند.
این دستور برای زنان آبستن خوب نیست. یا روزانه 5/2 گرم سیاهدانه را کوبیده، 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم عصر یا عسل شربت دیگر میل کنند.
نسخه :
بادیان 1 گرم
سیاد دانه 2 گرم
با 10 گرم نبات سائیده وقت شب هنگام خوابیدن میل نمایند.
(این نسخه باعث ازدیاد بینائی نیز می باشد)

نسخه دیگر

سنبل 10 گرم
میخک 5 گرم
دارچین 5 گرم
جب بلیسان 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
اسارون 5 گرم
وج 5 گرم
قرفه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این نیز مؤثر بر ازدیاد بینائی و برای کلیت و برای سردردهای افراد سرد مزاج نافع است.

نسخه برای برف و برق گرفتگی چشم

در اینجا بایستی سر و صورت را با پارچه سیاه پوشانده و چشم را با آن بست بادام تلخ را کوبیده و بر پشت چشم ضماد کنند و چشم را با آب گرم بشویند و چنانکه گذشت از سیب زمینی پخته به پشت چشم بیندازند.