فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم ملتحمه در مزاجهای دموی (پرخون)

انداختن اسپرزه به هنگام شب بر پشت چشم مفید است.
نسخه :
گل زوفا، مغز ناخنک، بابونه، برگ سیر یا دانه سیر را در آب جوشانده سر و صورت را بشویند: سیب زمینی را پخته نیم گرم بر چشم ببندند و از جوشانده آب کاه سر و صورت را بشویند.
کم سوئی چشم در مزاج بلغمی که با اشک غلیظ و جمع شدن چرک در کنار چشم ها همراه است (در کسانی که به ضعف گوارش مبتلا هستند بیشتر دیده میشود)

درمان

با جوشانده گل بنفشه و دادن ایارج فیقرا عامل بیماری را از بدن دور ساخته یعنی به اصطلاح پاکسازی و تنقیه بدن نمایند وج و مصطکی بخورند و اطریفل صغیر و کبیر میل کنند و در مزاجهای سرد درمان را با گوشت پرندگان به صورت سوپ توأم با قدری دارچین و خولنجان و زنجبیل و زیره ادامه دهند.
روغن بابونه بر سر بمالند و در بینی بچکانند، قدری گرد فلفل در بینی کشند تا عطسه نمایند.
با جوشانده بابونه گل بنفشه مغز ناخنک، پودینه و مر زنجوش سر و صورت را بشویند و زنجبیل، وج، ایارج فیقرا، برابر انتخاب کرده در عسل حل کرده روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند.
مداومت در خوردن شلغم خام یا پخته ضعف بینائی را کم می کند و خوردن دارچین و ایارج فیقرا و اطریقل و بکار بردن روغن بنفشه به صورت چکانیدن در بینی و شستشوی چشم با جوشانده ریحان کوهی همه مزید بینائی هستند.

نسخه برای کم سوئی چشم

روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده صبح و عصر برای یکماه یا بیشتر میل نمایند.
این دستور برای زنان آبستن خوب نیست. یا روزانه 5/2 گرم سیاهدانه را کوبیده، 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم عصر یا عسل شربت دیگر میل کنند.
نسخه :
بادیان 1 گرم
سیاد دانه 2 گرم
با 10 گرم نبات سائیده وقت شب هنگام خوابیدن میل نمایند.
(این نسخه باعث ازدیاد بینائی نیز می باشد)