فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نافعات چشم عبارتند از:

1 - سر را در آب شیرین و صاف فرو بردن و چشم در آن آب باز کردن.
2 - سرمه و توتیا به آب بادیان یا آب مرنجوش و مرزنجوش پروره در چشم کشیدن.
3 - چون چشم از اعضای مرطوب است و اکثر رطوبت و سردی باعث ضعف آن می شود لذا بایستی از سرمه خشک جلا دهنده چشم استفاده نمایند تا چشم سالم بماند.
4 - با آب حضض در هر ماه سه بار چشم را بشویند.
5 - رعایت حفظ محیط چشم یعنی مزاج چشم را به حالت طبیعی نگهداشتن برای این کار اگر مزاج چشم خشک باشد روغن بادام بنفشه یا روغن کدو در بینی بچکانند از سرمه مناسب نیز بکار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول باید آنرا با گلاب یا آب گشنیز یا با آمله بشویند سپس سرمه مناسب بکار برند و اگر مزاج چشم تر باشد به گلاب و سماق شسته سرمه کشند.
6 - اگر در هنگام خواب هر روز به آب سرد بینی را بشویند چشم از بیشتر بیماریها در امان خواهد بود.
7 - اگر مدتی پی در پی هر روز یک گرم آمله کوبیده در عسل حل کرده میل نمایند قوت چشمها زیاد می گردد.
8 - برای ورم ملتحمه شستشو با گل بنفشه یا نیلوفر یا گل سرخ نافع است ولی باید دانست که:
پاکسازی بدن از خلط غالب اصل و اساس درمان هر عضو بیمار است و برای ازدیاد بینیائی و تقویت چشم شستشو با گل گندم و خوردن آن برای این مطلب توصیه می شود.
(جالینوس گفته است که نرم داشتن طبع و پاکسازی بدن از خلط غالب شرط اساسی معالجه است)

ورم ملتحمه در مزاجهای دموی (پرخون)

انداختن اسپرزه به هنگام شب بر پشت چشم مفید است.
نسخه :
گل زوفا، مغز ناخنک، بابونه، برگ سیر یا دانه سیر را در آب جوشانده سر و صورت را بشویند: سیب زمینی را پخته نیم گرم بر چشم ببندند و از جوشانده آب کاه سر و صورت را بشویند.
کم سوئی چشم در مزاج بلغمی که با اشک غلیظ و جمع شدن چرک در کنار چشم ها همراه است (در کسانی که به ضعف گوارش مبتلا هستند بیشتر دیده میشود)

درمان

با جوشانده گل بنفشه و دادن ایارج فیقرا عامل بیماری را از بدن دور ساخته یعنی به اصطلاح پاکسازی و تنقیه بدن نمایند وج و مصطکی بخورند و اطریفل صغیر و کبیر میل کنند و در مزاجهای سرد درمان را با گوشت پرندگان به صورت سوپ توأم با قدری دارچین و خولنجان و زنجبیل و زیره ادامه دهند.
روغن بابونه بر سر بمالند و در بینی بچکانند، قدری گرد فلفل در بینی کشند تا عطسه نمایند.
با جوشانده بابونه گل بنفشه مغز ناخنک، پودینه و مر زنجوش سر و صورت را بشویند و زنجبیل، وج، ایارج فیقرا، برابر انتخاب کرده در عسل حل کرده روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند.
مداومت در خوردن شلغم خام یا پخته ضعف بینائی را کم می کند و خوردن دارچین و ایارج فیقرا و اطریقل و بکار بردن روغن بنفشه به صورت چکانیدن در بینی و شستشوی چشم با جوشانده ریحان کوهی همه مزید بینائی هستند.