فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه آرام بخش

بابونه 10 گرم
اسطوخدوس 30 گرم
برگ نعناع 20 گرم
سنبل الطیب 20 گرم
رازیانه 15 گرم
خارمقدس 30 گرم
نیم کوب کرده 7 روز صبح و ظهر و شب جوشانیده میل نمایند.

امراض چشم

کسانی که مایلند چشمانشان سالم باشد بایستی نکات زیر را رعایت کنند.
1 - به جسم سفید و خیلی شفاف نگاه نکنند.
2 - از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه های خیلی دقیق که موجب صرف نور زیاد است خودداری شود.
3 - زیاد گریه نکنند.
4 - جلوی آتش شدید ننشینند.
5 - در آفتاب شدید و خورشید نگاه نکنند.
6 - سعی کنند که باد قوی به چشم برخورد ننماید (مثل موتور سواری و غیره).
7 - به جسمی مدت زیاد بطور قائم نظر نیفکنند.
8 - از ورود گرد و خاک و دود به چشم جلوگیری کنند.
9 - هوای بسیار گرم و هوای بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان که بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد مثل آینه ایکه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آنرا به چشم برسانند (خودداری کنند)
10 - از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پری شکم و غذای غلیظ و دیر هضم و خیلی گرم مثل سیر و پیاز بپرهیزند زیرا موجب زیان چشم است.
11 - خوردن بیش از اندازه نمک و طعام شور
12 - زیاد بیداری و زیاد خوردن در شب
13 - جلوگیری از بیوست شدید.

نافعات چشم عبارتند از:

1 - سر را در آب شیرین و صاف فرو بردن و چشم در آن آب باز کردن.
2 - سرمه و توتیا به آب بادیان یا آب مرنجوش و مرزنجوش پروره در چشم کشیدن.
3 - چون چشم از اعضای مرطوب است و اکثر رطوبت و سردی باعث ضعف آن می شود لذا بایستی از سرمه خشک جلا دهنده چشم استفاده نمایند تا چشم سالم بماند.
4 - با آب حضض در هر ماه سه بار چشم را بشویند.
5 - رعایت حفظ محیط چشم یعنی مزاج چشم را به حالت طبیعی نگهداشتن برای این کار اگر مزاج چشم خشک باشد روغن بادام بنفشه یا روغن کدو در بینی بچکانند از سرمه مناسب نیز بکار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول باید آنرا با گلاب یا آب گشنیز یا با آمله بشویند سپس سرمه مناسب بکار برند و اگر مزاج چشم تر باشد به گلاب و سماق شسته سرمه کشند.
6 - اگر در هنگام خواب هر روز به آب سرد بینی را بشویند چشم از بیشتر بیماریها در امان خواهد بود.
7 - اگر مدتی پی در پی هر روز یک گرم آمله کوبیده در عسل حل کرده میل نمایند قوت چشمها زیاد می گردد.
8 - برای ورم ملتحمه شستشو با گل بنفشه یا نیلوفر یا گل سرخ نافع است ولی باید دانست که:
پاکسازی بدن از خلط غالب اصل و اساس درمان هر عضو بیمار است و برای ازدیاد بینیائی و تقویت چشم شستشو با گل گندم و خوردن آن برای این مطلب توصیه می شود.
(جالینوس گفته است که نرم داشتن طبع و پاکسازی بدن از خلط غالب شرط اساسی معالجه است)