فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای نشاط آور و ضد درد استخوانی

خولنجان 10 گرم
شقاقل 20 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
تودری 20 گرم
کبابه چینی 10 گرم
درونج 5 گرم
زرنباد 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
مصطکی 20 گرم
عود 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
همه را نرم سائیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه آرام بخش

بابونه 10 گرم
اسطوخدوس 30 گرم
برگ نعناع 20 گرم
سنبل الطیب 20 گرم
رازیانه 15 گرم
خارمقدس 30 گرم
نیم کوب کرده 7 روز صبح و ظهر و شب جوشانیده میل نمایند.

امراض چشم

کسانی که مایلند چشمانشان سالم باشد بایستی نکات زیر را رعایت کنند.
1 - به جسم سفید و خیلی شفاف نگاه نکنند.
2 - از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه های خیلی دقیق که موجب صرف نور زیاد است خودداری شود.
3 - زیاد گریه نکنند.
4 - جلوی آتش شدید ننشینند.
5 - در آفتاب شدید و خورشید نگاه نکنند.
6 - سعی کنند که باد قوی به چشم برخورد ننماید (مثل موتور سواری و غیره).
7 - به جسمی مدت زیاد بطور قائم نظر نیفکنند.
8 - از ورود گرد و خاک و دود به چشم جلوگیری کنند.
9 - هوای بسیار گرم و هوای بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان که بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد مثل آینه ایکه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آنرا به چشم برسانند (خودداری کنند)
10 - از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پری شکم و غذای غلیظ و دیر هضم و خیلی گرم مثل سیر و پیاز بپرهیزند زیرا موجب زیان چشم است.
11 - خوردن بیش از اندازه نمک و طعام شور
12 - زیاد بیداری و زیاد خوردن در شب
13 - جلوگیری از بیوست شدید.