فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد اعتیاد دیگر

سنبل 20 گرم
اشنه 20 گرم
ریشه بنفشه 25 گرم
پوست نارنج 20 گرم
صندل سفید 10 گرم
عود 10 گرم
بهار نارنج 10 گرم
همه را نرم سائیده در یک لیتر گلاب حل کرده روزی سه نصفه استکان میل نمایند.

داروهای نشاط آور و ضد درد استخوانی

خولنجان 10 گرم
شقاقل 20 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
تودری 20 گرم
کبابه چینی 10 گرم
درونج 5 گرم
زرنباد 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
مصطکی 20 گرم
عود 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
همه را نرم سائیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه آرام بخش

بابونه 10 گرم
اسطوخدوس 30 گرم
برگ نعناع 20 گرم
سنبل الطیب 20 گرم
رازیانه 15 گرم
خارمقدس 30 گرم
نیم کوب کرده 7 روز صبح و ظهر و شب جوشانیده میل نمایند.