فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای مؤثر بر اعصاب (داروهای بالا)

این داروها را داروهای مقوی دل و دماغ می گویند و به تجربه ثابت شده است که اثرات شایانی در کنترول تحریکات عصبی، خستگی، خستگی فکری، جسمی و روحی داشته و نیروی جوانی را تجدید می نمایند، در مصرف آنها باید مزاج مصرف کننده را در نظر گرفت، زیرا داروها مقوی گیاهی اکثراً متابولیسم بازال یا سوخت و ساز عمومی را زیاد می کنند که این امر برای چاقها، فشارخونیها و کسانیکه چربی و املاح خونشان بالا است زیان آور است در موقع مصرف باید کیفیت غذا رعایت شود و به داروها نیز مقداری ادویه خنک و سردکننده اضافه نمود.
نسخه :
بادرنجویه 10 گرم
تخم شربتی 10 گرم (تخم ریحان کوهی)
جدوار 5 گرم (یا ماه پروین)
دانه اسفند 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
میخک 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
نسخه :
اسطوخدوس 15 گرم
افتیون 5 گرم
بوزیدان 5 گرم
تخم شربتی 10 گرم
بومادران 5 گرم
دارچین 5 گرم
سعد 5 گرم (یا مشگ زمین)
قسط 5 گرم
کندر 5 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

برای رفع غم و اندوه و خوش بو شدن دهان

گل سرخ 10 گرم
سعد کوفی 5 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
قرفه 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم گل قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری

معجون ضد اعتیاد

این دارو برای رفع اعتیاد و جدا شدن از بند بندگی و بدبختی خانمان سوز اعتیاد، کمک بسیاری می نماید و با تجربه زیاد مورد مصرف قرار گرفته و عده ای مرد را نجات داده است، مقصود از مردی شهامت و خود دوستی است زیرا در این گیرودار خود از دست می رود.
گل گاوزبان 10 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زرنباد 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
قرنفل 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نارگیل 30 گرم
شقاقل 10 گرم
صندل سفید 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
هلیله مقشر 5 گرم
عسل نیم کیلو
همه را نرم کوبیده و سپس 10 گرم کچوله یا آزاراقی را دو روز در شیر خیسانده و پس از آن خارج کرده با سوهان سائیده به داروها اضافه کنند بعداً همه را در عسل ریخته روزی چهار قاشق مرباخوری