فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای ضد تشنج عصبی بطور عموم

جندبیدستر، ثعلب، ماءالشعیر، دانه اسفند، اسپرزه، بسفایج، افتیمون، مغز ناخنک، انیسون، آنغوزه، آویشن، بابونه، بادآورد (کنگر)، گل بنفشه، پودینه، جاوشیر، هندوانه ابوجعل (حنظل) خطمی، رازیانه، زعفران، شوید، شنبلیله، فلفل، قسط، کاسنی، کنجد، مرزنجوش، مصطکی، میعه سایله، نخود، بومادران

داروهای مؤثر بر اعصاب (داروهای بالا)

این داروها را داروهای مقوی دل و دماغ می گویند و به تجربه ثابت شده است که اثرات شایانی در کنترول تحریکات عصبی، خستگی، خستگی فکری، جسمی و روحی داشته و نیروی جوانی را تجدید می نمایند، در مصرف آنها باید مزاج مصرف کننده را در نظر گرفت، زیرا داروها مقوی گیاهی اکثراً متابولیسم بازال یا سوخت و ساز عمومی را زیاد می کنند که این امر برای چاقها، فشارخونیها و کسانیکه چربی و املاح خونشان بالا است زیان آور است در موقع مصرف باید کیفیت غذا رعایت شود و به داروها نیز مقداری ادویه خنک و سردکننده اضافه نمود.
نسخه :
بادرنجویه 10 گرم
تخم شربتی 10 گرم (تخم ریحان کوهی)
جدوار 5 گرم (یا ماه پروین)
دانه اسفند 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
میخک 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
نسخه :
اسطوخدوس 15 گرم
افتیون 5 گرم
بوزیدان 5 گرم
تخم شربتی 10 گرم
بومادران 5 گرم
دارچین 5 گرم
سعد 5 گرم (یا مشگ زمین)
قسط 5 گرم
کندر 5 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

برای رفع غم و اندوه و خوش بو شدن دهان

گل سرخ 10 گرم
سعد کوفی 5 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
قرفه 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم گل قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری