فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

رعشه در مزاج بلغمی

در این جا از جوشانده 5 گرم گل زوفا روزانه که خیلی مفید است می توان استفاده نمود.
یا از:
عاقرقرحا 5 گرم
دارچین 5 گرم
ایارج فیقرا 20 گرم
شحم حنظل 5 گرم
سگبینج 5 گرم
پس از نرم کوبیدن در 250 گرم عسل کرده روزی سه قاشق چای خوری نسخه :
این دارو در صورتی که بیماری مقاوم بایستی به کار برده شود.
میخک 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جدوار 5 گرم
خولنجان 5 گرم
پوست نارنج 10 گرم
تخم ریحان 10 گرم
هیل غرابی 5 گرم
عودهندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
مرمکی 5 گرم
فرنجمشگ 10 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری

رعشه در مزاجهای سرد

کسانیکه آب سرد می نوشند یا ناشتا آب می خورند یا در ریاضت ها که فقط آب تنها می نوشند مبتلا به رعشه می شوند.
نسخه :
این داروها برای اینگونه بیماران مفید است.
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
مصطکی 15 گرم
عود هندی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند

داروهای ضد تشنج عصبی بطور عموم

جندبیدستر، ثعلب، ماءالشعیر، دانه اسفند، اسپرزه، بسفایج، افتیمون، مغز ناخنک، انیسون، آنغوزه، آویشن، بابونه، بادآورد (کنگر)، گل بنفشه، پودینه، جاوشیر، هندوانه ابوجعل (حنظل) خطمی، رازیانه، زعفران، شوید، شنبلیله، فلفل، قسط، کاسنی، کنجد، مرزنجوش، مصطکی، میعه سایله، نخود، بومادران