فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علت لرزش

رعشه در بیمارانی که مدتی از مرض آنها گذشته باشد دیده می شود و نیز در کسانیکه زیاد نزدیکی کند مخصوصاً با شکم پر و در افرادیکه همیشه می ترسند و تحت استرس و همیجان دائمی هستند و به وجود می آید و نیز مردمی که خجالتی هستند پس از چندی به لرزش مبتلا خواهند شد.
درمان :
در صورتیکه در تعقیب یک بیماری به وجود آمده باشد پس از اینکه بیماری از بین رفت لرزش خوب می شود، اگر در تعقیب نزدیکی زیاد پیدا شده باشد باید به تقویت بدن کوشید و عمل را قطع کرد، اگر بعد از ناراحتیهای روحی پیدا شده باشد باید به دلجوئی و تسکین آلام بیمار کوشید و در صورت وجود ضعف عمومی از ماءالاصول می توان استفاده کرد، ایارج فیقرا و اسطوخدوس مؤثر بوده و شستن عضو با محلول گوگرددار مفید است (حمام چشمه های گوگرددار نیز دارای همین خاصیت است)

رعشه در مزاج بلغمی

در این جا از جوشانده 5 گرم گل زوفا روزانه که خیلی مفید است می توان استفاده نمود.
یا از:
عاقرقرحا 5 گرم
دارچین 5 گرم
ایارج فیقرا 20 گرم
شحم حنظل 5 گرم
سگبینج 5 گرم
پس از نرم کوبیدن در 250 گرم عسل کرده روزی سه قاشق چای خوری نسخه :
این دارو در صورتی که بیماری مقاوم بایستی به کار برده شود.
میخک 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جدوار 5 گرم
خولنجان 5 گرم
پوست نارنج 10 گرم
تخم ریحان 10 گرم
هیل غرابی 5 گرم
عودهندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
مرمکی 5 گرم
فرنجمشگ 10 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری

رعشه در مزاجهای سرد

کسانیکه آب سرد می نوشند یا ناشتا آب می خورند یا در ریاضت ها که فقط آب تنها می نوشند مبتلا به رعشه می شوند.
نسخه :
این داروها برای اینگونه بیماران مفید است.
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
مصطکی 15 گرم
عود هندی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند