فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تشنج در مزاج سوداوی

مثل معالجه ازدیاد سودا بایستی درمان شود.

رعشه یا لرزش

رعشه حرکتی است غیرارادی که در اعضائی که ارادی نامیده می شوند به وجود می آید مثل حرکت غیر ارادی در دست ها.
رعشه ای که پیران و لرزشی که در طرف چپ بدن به وجود می آید غیرعلاج است.

علت لرزش

رعشه در بیمارانی که مدتی از مرض آنها گذشته باشد دیده می شود و نیز در کسانیکه زیاد نزدیکی کند مخصوصاً با شکم پر و در افرادیکه همیشه می ترسند و تحت استرس و همیجان دائمی هستند و به وجود می آید و نیز مردمی که خجالتی هستند پس از چندی به لرزش مبتلا خواهند شد.
درمان :
در صورتیکه در تعقیب یک بیماری به وجود آمده باشد پس از اینکه بیماری از بین رفت لرزش خوب می شود، اگر در تعقیب نزدیکی زیاد پیدا شده باشد باید به تقویت بدن کوشید و عمل را قطع کرد، اگر بعد از ناراحتیهای روحی پیدا شده باشد باید به دلجوئی و تسکین آلام بیمار کوشید و در صورت وجود ضعف عمومی از ماءالاصول می توان استفاده کرد، ایارج فیقرا و اسطوخدوس مؤثر بوده و شستن عضو با محلول گوگرددار مفید است (حمام چشمه های گوگرددار نیز دارای همین خاصیت است)