فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تشنج در صفراوی مزاج

سکنجبین، تمرهندی، آب انار مفید است.
آش جو، کدو، مرغ، گشنیز، پودر غوره، غذای مناسبی است.

تشنج در مزاج سوداوی

مثل معالجه ازدیاد سودا بایستی درمان شود.

رعشه یا لرزش

رعشه حرکتی است غیرارادی که در اعضائی که ارادی نامیده می شوند به وجود می آید مثل حرکت غیر ارادی در دست ها.
رعشه ای که پیران و لرزشی که در طرف چپ بدن به وجود می آید غیرعلاج است.