فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ضماد زیر را میتوان به سر بیمار قرار داد

مرزنجوش 10 گرم
تخم ریحان 10 گرم
سنبل 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
پس از کوبیدن سه روز بصورت ضماد بسر قرار دهند هر قسمت را با کمی گلاب خمیر کرده بکار برند.
نسخه :
سگبینچ 15 گرم
اوشق یا صمغ کما 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
مقل 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
دانه اسفند 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
آنزورت یا گنجیده 5 گرم
همه را نرم کوبیده در گل قند عسلی حل کرده روزی سه قاشق چای خوری میل شود. این نسخه برای قولنج درد کمر، درد مفاصل نیز مفید می باشد.
و عاقرقرحا، اسطوخدوس، سنبل، چند تا یا یکی از اینها را مضمضه نمایند.
نسخه :
مرزنجوش، پودینه، مشک طرامیشع، اسطوخدوس، برگ درخت وسمه، کبابه چینی، گوگرد، از هر کدام مقدار کافی برداشته جوشانده سپس گوگرد را با آب اضافه کرده و عضو معیوب را در آن قرار دهند. چرم دنبه را گرم، گرم به محل تشنج می توان بست، مالیدن روغن بومادران خیلی مؤثر است کسانی که مبتلا به تحریک عصب تری ژومو هستند می توانند برگ درخت وسمه، مرزنجوش، اسطوخدوس، از هر کدام 25 گرم نرم کوبیده در پارچه ای نازک ریخته روی محل درد در موقع خواب قرار دهند (یعنی روی آن بخوابند) این عمل را باید مدتی ادامه دهند تا بهبودی حاصل شود. این طریقه به نام بالش ضد درد نامیده می شود در بعضی از کشورها از آن استفاده می شود.

تشنج در مزاج دموی (پرخون)

شربت سعد مؤثر است، خون گیری لازم و پاکسازی مزاج واجب است.

فرمول شربت سعد

سعد کوفی 10 گرم
برگ وسمه 5 گرم
بادرنجویه 15 گرم
مرزنجوش 10 گرم
ریشه شیرین بیان 40 گرم
سنا 5 گرم
بسفایج 5 گرم
غاریقون 5 گرم
سورنجان 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
میخک 5 گرم
بادیان 10 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 500 گرم عسل ریخته صبح، ظهر و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند. این دستور را باید با غذاهای خنک و رژیم غذائی سبک بکار برد و بیمار در حین مصرف باید از میوه های خنک و شربت های خنک استفاده نمایند.