فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

از بین رفتن حس لمس

به علت منع ورود روح نفسانی در اعصاب
اگر عامل بی حسی در مرکز یعنی جمجمه باشد حس و حرکت همه تن زایل می گردد، اگر عامل بی حسی در نخاع باشد بیماری به وجود آمده بستگی به محل ضایعه دارد که در اینجا اندامهای پائین بدن مثل پاها بی حس می شوند ولی حس اندامهای فوقانی سلامت باقی می ماند.
درمان :
گل نیلوفر 5 گرم
شاه تره 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
داروهای فوق را کوبیده نرم کرده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری در این بیماری بجای آب می توان شیر مصرف نمود.
گل قند عسلی و شربتهای گرم دهند و عضو معیوب را با روغن قسط ماساژ دهند یا روغن شبت، بابونه فرفیون، مالند با آب گرم عضو را مرتباً بشویند. ضمادهای گرم به کار برند.
اگر به علت ضعف نیروی حیوانی باشد از رویه زیر استفاده کند.
کنجد 50 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
سیاهدانه 15 گرم
شیطرج 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری
نسخه :
جدوار 5 گرم
عود 5 گرم
عودالصلیب 10 گرم
برگ فرنجمشگ 10 گرم
دارچین 5 گرم
سنبل 5 گرم
درونج 5 گرم
زرنباد 5 گرم
مصطکی 10 گرم
بوزیدان 10 گرم
پیله ابریشم 10 گرم
گاوزبان 10 گرم
تخم بادرنجویه 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
همه را پس از نرم کوبیدن یا با 250 گرم نبات یا شکر یا عسل داخل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.
نسخه :
سورنجان 10 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
نبات به اندازه همه: همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کف لمه نمایند.
نسخه :
انغوزه 1 گرم سکبنیج 1 گرم این مقدار برای یک روز صبح و عصر با عسل میل نمایند و چند روز ادامه دهند.

فلج عصب صورتی

درمان :
در بینی روغن گردو بچکانند و از جوشانده بابونه، آویشن، پودینه سر را بشویند روغن بابونه یا آویشن یا پودینه بر پشت و سر و گردن و شقیقه و صورت بمالند یک ساعت به یک ساعت این عمل را تکرار کنند تا حدود 10 بار در روز (مکرر انجاد دهند) به مدت 7 روز این عمل را تکرار کنند. روغن قسط، روغن سداب، روغن گردو بر سر و گردن بمالند فلفل را نرم سائیده به روغن آمیخته به محل فلج ضماد نمایند مرتب میخک بمکند و عوض آب شربت عسل نوشند عضلات پشت گردن را گرم نگاهدارند داروهای مؤثر به صورت غرغره بیشتر به کار برند گل بنفشه را پخته به قسمت جلو سر ضماد نمایند ماءالاصول در سکنجبین حل کرده و یا در گل قند عسلی حل کرده بدهند. دادن ایارج فیقرا مفید است شستن سر با آویشن، سداب، عاقرقرحا، دانه اسفند، بابونه، مر زنجوش، مغز ناخنک بسیار مؤثر است شستن صورت با جوشانده آویشن و بابونه یا جوشانده خردل و سرکه مفید و همچنان شستن سر را با آنها مؤثر می دانند.
وج را به صورت آدامس مرتباً در دهان دارند و بمکند، سندروس را جوشانده به صورت، بخور بکار برند سکبینج و جاوشیر و مقل بویند و تا چهل روز نگذرد انفیه به کار نبرند.
معتقدند که مرزنجوش 5/2 گرم سکبینج 1 گرم سائیده در یک قاشق روغن زیتون ریخته در بینی بچکانند در بهبودی بیماری خیلی مؤثر است.
تخم شنبلیله، تخم کتان، روغن زیتون، پیه مرغ، و مغز حرام گاو، جوز هندی، همه را نرم کوبیده در روغن حل کرده پشت گردن را چرب کنند.
نسخه :
زنجبیل 5 گرم
دارچین 5 گرم
آمله 10 گرم
بسفایج 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
فلفل 5 گرم
هل غرابی 5 گرم
تربد 5 گرم
نبات 250 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری این دارو برای لغوه، فلج، قولنج روده ای، بواسیر و درد پشت نافع است.

تشنج یا تحریکات عضلانی

تحریکات عضلانی به صورت کشیدگی عضو مثل کشیده شدن دست و پا و کرامپ پا و سفت شدن عضلات ظاهر می شود و بسیار دردناک است. این تحریکات دردناک به علت تحریک عصب متصل به عضله می باشد این تشنجات دردناک گاهی به صورت تیک ظاهر می شود مثل تحریک عصب تری ژومو و یا تیکهای دردناک عضلانی دیگر در تشنجات عضلانی باید متوجه بیماری کزاز بود که فوری بایستی به طبیب مراجعه و تحت درمان قرار گیرند.