فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای فلج:

روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده در دو نوبت بمالد: یا همیشه بهار کوهی را جوشانده آب آن را بمالند.

نسخه معروف به تریاق فاروق کبیر

فلفل سیاه 10 گرم
دارچین 110 گرم
تخم شلغم 120
ایرسا120 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
زعفران 5 گرم
زنجبیل 15 گرم
مروارید 15 گرم
مشگ ترامشیع 20 گرم
پودینه 20 گرم
اسطوخدوس 30 گرم
فراسیون 15 گرم
قسط 10 گرم
فلفل سفید 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
کندر 5 گرم
فقاع اذخر 5 گرم
فطراسیون 10 گرم
سقز 5 گرم
دارچین 5 گرم
جعده 5 گرم
حب الغار 5 گرم
سنبل 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
سازج 5 گرم
ناردین 5 گرم
جنطیانا 5 گرم
رازیانه 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
زاج سفید 5 گرم
وج 5 گرم
هوفاریقون 5 گرم
حب بلیسان 5 گرم
صمغ عربی 10 گرم
قردمانا 5 گرم
انیسون 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
سگبینج 5 گرم
جندبیدستر 10 گرم
جاوشیر 5 گرم
قنطوریون یا گل گندم 10 گرم
زراوند 5 گرم
بایستی برگ و ریشه و چوب و شکوفه و تخم ها را جداگانه کوبیده و سائیده و صمغ ها و عصاره ها را نیم کوب کرده سه شبانه روز خیسانده سپس همگی را پس از نرم کوبیدن در مقدار کافی گرم عسل ریخته بر آتش ملایم گذارده و با هم خوب بیامیزند در جای خنکی نگهداری کرده و آن را به بیماران مربوطه تجویز نمایند

از بین رفتن حس لمس

به علت منع ورود روح نفسانی در اعصاب
اگر عامل بی حسی در مرکز یعنی جمجمه باشد حس و حرکت همه تن زایل می گردد، اگر عامل بی حسی در نخاع باشد بیماری به وجود آمده بستگی به محل ضایعه دارد که در اینجا اندامهای پائین بدن مثل پاها بی حس می شوند ولی حس اندامهای فوقانی سلامت باقی می ماند.
درمان :
گل نیلوفر 5 گرم
شاه تره 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
داروهای فوق را کوبیده نرم کرده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری در این بیماری بجای آب می توان شیر مصرف نمود.
گل قند عسلی و شربتهای گرم دهند و عضو معیوب را با روغن قسط ماساژ دهند یا روغن شبت، بابونه فرفیون، مالند با آب گرم عضو را مرتباً بشویند. ضمادهای گرم به کار برند.
اگر به علت ضعف نیروی حیوانی باشد از رویه زیر استفاده کند.
کنجد 50 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
سیاهدانه 15 گرم
شیطرج 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری
نسخه :
جدوار 5 گرم
عود 5 گرم
عودالصلیب 10 گرم
برگ فرنجمشگ 10 گرم
دارچین 5 گرم
سنبل 5 گرم
درونج 5 گرم
زرنباد 5 گرم
مصطکی 10 گرم
بوزیدان 10 گرم
پیله ابریشم 10 گرم
گاوزبان 10 گرم
تخم بادرنجویه 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
همه را پس از نرم کوبیدن یا با 250 گرم نبات یا شکر یا عسل داخل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.
نسخه :
سورنجان 10 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
نبات به اندازه همه: همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کف لمه نمایند.
نسخه :
انغوزه 1 گرم سکبنیج 1 گرم این مقدار برای یک روز صبح و عصر با عسل میل نمایند و چند روز ادامه دهند.