فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه معروف به مربای وج (اگیر ترکی)

این نسخه برای دردهای مفصلی مفید و نیز مسهل صفرا و بلغم است از بین برنده فلج و لرزش صرع و ضعف معده و ورم روده یا کلیت بوده و بیماریهای طحال را نافع است.
وج 25 گرم نرم کوبیده در عسل حل کرده پس از مدتی که به اصطلاح رسیده شده باشد روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه برای فلج:

روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده در دو نوبت بمالد: یا همیشه بهار کوهی را جوشانده آب آن را بمالند.

نسخه معروف به تریاق فاروق کبیر

فلفل سیاه 10 گرم
دارچین 110 گرم
تخم شلغم 120
ایرسا120 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
زعفران 5 گرم
زنجبیل 15 گرم
مروارید 15 گرم
مشگ ترامشیع 20 گرم
پودینه 20 گرم
اسطوخدوس 30 گرم
فراسیون 15 گرم
قسط 10 گرم
فلفل سفید 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
کندر 5 گرم
فقاع اذخر 5 گرم
فطراسیون 10 گرم
سقز 5 گرم
دارچین 5 گرم
جعده 5 گرم
حب الغار 5 گرم
سنبل 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
سازج 5 گرم
ناردین 5 گرم
جنطیانا 5 گرم
رازیانه 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
زاج سفید 5 گرم
وج 5 گرم
هوفاریقون 5 گرم
حب بلیسان 5 گرم
صمغ عربی 10 گرم
قردمانا 5 گرم
انیسون 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
سگبینج 5 گرم
جندبیدستر 10 گرم
جاوشیر 5 گرم
قنطوریون یا گل گندم 10 گرم
زراوند 5 گرم
بایستی برگ و ریشه و چوب و شکوفه و تخم ها را جداگانه کوبیده و سائیده و صمغ ها و عصاره ها را نیم کوب کرده سه شبانه روز خیسانده سپس همگی را پس از نرم کوبیدن در مقدار کافی گرم عسل ریخته بر آتش ملایم گذارده و با هم خوب بیامیزند در جای خنکی نگهداری کرده و آن را به بیماران مربوطه تجویز نمایند