فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فلج در اثر ضربه و سقطه

اگر فلج بلافاصله پس از ایراد ضربه به وجود آمده باشد لاعلاج اما اگر به تدریج پیدا شده است مر، جاوشر، جندبیدستر، فرفیون را نرم کوبیده با روغن گل و موم آمیخته به موضوع ضر به ضماد نمایند.
نسخه مالیدنی به عضو فلج
دانه اسفند 50 گرم پس از نیم کوب کردن دو شبانه روز در آب جوش بخیسانند سپس جوشانده تا آب آن نصف شود این مقدار را در 200 گرم روغن کنجد ریخته مرتباً بمالند.
نسخه :
دارچین 10 گرم نرم کوبیده و 100 گرم کنجد ریخته پس از قرار دادن یک روز در آفتاب بمالند.

نسخه معروف به مربای وج (اگیر ترکی)

این نسخه برای دردهای مفصلی مفید و نیز مسهل صفرا و بلغم است از بین برنده فلج و لرزش صرع و ضعف معده و ورم روده یا کلیت بوده و بیماریهای طحال را نافع است.
وج 25 گرم نرم کوبیده در عسل حل کرده پس از مدتی که به اصطلاح رسیده شده باشد روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه برای فلج:

روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده در دو نوبت بمالد: یا همیشه بهار کوهی را جوشانده آب آن را بمالند.