فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه حمام داروئی

مرزنجوش، دانه اسفند، بابونه، برگ نارنج، مغز ناخنک، سداب، قیصوم، برگ خطمی، برابر هم انتخاب کرده آنها را در آب جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند اگر اسطوخدوس و نمام و بادرنجویه اضافه کنند بهتر است (نمام یعنی سوسبز)
چون ماءالاصول برای بیماریهای فلجی نافع است در زیر به آن اشاره می شود.

نسخه مربوط به ماءالاصول

بادیان 10 گرم
ریشه کرفس 15 گرم
ریشه کبر 15 گرم
زنیان 10 گرم
ریشه اذخر 10 گرم
اسارون 15 گرم
حب بلیسان 15 گرم
بوزیدان 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
مویز 100 گرم
جنطیانا 15 گرم
دارچین 15 گرم
عودبلیسان 5 گرم
همگی را نیم کوب کرده غیر از مویز که بایستی جداگانه به هر قسمتی از داروها روزانه اضافه شود بقیه را روزی 10 گرم، صبح و عصر جوشانده میل کنند.
اگر فلج در اندام تحتانی بوده و مربوط به ورم نخاع یا عامل فشار دیگر باشد که باعث تورم نخاع گردیده باشد نسخه زیر مؤثر است در صورتی که بیمار چاق و پرخون باشد قصد نماید در ابتدا فوفل، صندل، آقاقیا، مامیثا را نرم کوبیده با آب تاجریزی بر محل درد و ورم ضماد نماید. اگر ورم زیاد باشد، آرد جو را در آب گشنیز و روغن حل کرده ضماد نمایند یا بابونه برگ چغندر را کوبیده در روغن گل و موم آمیخته ضماد کنند.

فلج در اثر ضربه و سقطه

اگر فلج بلافاصله پس از ایراد ضربه به وجود آمده باشد لاعلاج اما اگر به تدریج پیدا شده است مر، جاوشر، جندبیدستر، فرفیون را نرم کوبیده با روغن گل و موم آمیخته به موضوع ضر به ضماد نمایند.
نسخه مالیدنی به عضو فلج
دانه اسفند 50 گرم پس از نیم کوب کردن دو شبانه روز در آب جوش بخیسانند سپس جوشانده تا آب آن نصف شود این مقدار را در 200 گرم روغن کنجد ریخته مرتباً بمالند.
نسخه :
دارچین 10 گرم نرم کوبیده و 100 گرم کنجد ریخته پس از قرار دادن یک روز در آفتاب بمالند.