فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

سکیبنج یا جاوشیر را به اندازه 5 گرم نرم کوبیده در یک استکان عسل حل کرده روزی یک قاشق چای خوری، اگر آنغوره صبح و شام با عسل بدهند بهتر است (هر دفعه یک گرم) در حمام خشک نشستن (یعنی در حرارت خشک حمام) و قرار دادن و بستن عضو بیمار را در یک پارچه و گذاردن در آهک گرم به طوری که آهک با عضو تماس نداشته باشد و حرارت و گرمی به آن عضو برسد مفید است آب چشمه های گوگرددار و آب دریا و ریاضت کشیدن و کمی گرسنه ماندن را بطور متناوب مؤثر می دانند و از زیاد خوردن غذا و زیاد نشستن در آب گرم و ریختن آب بر سر و خوردن آب خیلی سرد و غذاهای غلیظ و چرب و سرد مثل ماهی و شیر و پنیر و ماست و سرکه و ترشی ها بپرهیزند، دادن ایارج فیقرا مؤثر است (صبح و عصر 5 گرم).

نسخه حمام داروئی

مرزنجوش، دانه اسفند، بابونه، برگ نارنج، مغز ناخنک، سداب، قیصوم، برگ خطمی، برابر هم انتخاب کرده آنها را در آب جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند اگر اسطوخدوس و نمام و بادرنجویه اضافه کنند بهتر است (نمام یعنی سوسبز)
چون ماءالاصول برای بیماریهای فلجی نافع است در زیر به آن اشاره می شود.

نسخه مربوط به ماءالاصول

بادیان 10 گرم
ریشه کرفس 15 گرم
ریشه کبر 15 گرم
زنیان 10 گرم
ریشه اذخر 10 گرم
اسارون 15 گرم
حب بلیسان 15 گرم
بوزیدان 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
مویز 100 گرم
جنطیانا 15 گرم
دارچین 15 گرم
عودبلیسان 5 گرم
همگی را نیم کوب کرده غیر از مویز که بایستی جداگانه به هر قسمتی از داروها روزانه اضافه شود بقیه را روزی 10 گرم، صبح و عصر جوشانده میل کنند.
اگر فلج در اندام تحتانی بوده و مربوط به ورم نخاع یا عامل فشار دیگر باشد که باعث تورم نخاع گردیده باشد نسخه زیر مؤثر است در صورتی که بیمار چاق و پرخون باشد قصد نماید در ابتدا فوفل، صندل، آقاقیا، مامیثا را نرم کوبیده با آب تاجریزی بر محل درد و ورم ضماد نماید. اگر ورم زیاد باشد، آرد جو را در آب گشنیز و روغن حل کرده ضماد نمایند یا بابونه برگ چغندر را کوبیده در روغن گل و موم آمیخته ضماد کنند.